vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Jak sporządzić bilans i rachunek zysków i strat za 2016 r.? - Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (432) z dnia 20.12.2016

Jak doprowadzić dane do porównywalności?

W świetle KSR nr 7, zakłócenie porównywalności danych uzasadnia zastosowanie podejścia retrospektywnego do danych porównawczych i doprowadzenie ich do porównywalności. Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych polega na przekształceniu danych porównawczych w taki sposób, jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości przyjęte w roku obrotowym stosowane były od zawsze lub od początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego, a zdarzenie uznane za istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych było wówczas poprawnie ujęte (por. punkt 2.10 KSR nr 7). W celu zapewnienia porównywalności retrospektywnie przekształcone dane porównawcze jednostka wykazuje uzupełniająco w odrębnej kolumnie bilansu - i jeżeli jest to praktycznie wykonalne - w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Prezentacja przekształconych danych porównawczych może odbywać się według jednego z następujących wzorów podanych w pkt 7.7 KSR nr 7:

Dane sprawozdawcze
za rok obrotowy
Dane za poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane
porównawcze
Dane porównawcze
1 2 3

lub

Dane za poprzedni rok obrotowy Dane sprawozdawcze
za rok obrotowy
Dane porównawcze Przekształcone dane
porównawcze
1 2 3

Przy czym, gdyby liczba danych porównawczych doprowadzonych do porównywalności była nieznaczna, to można w kolumnie dane porównawcze wykazać te dane w postaci ułamka, gdzie:

 • w liczniku będą dane porównawcze wynikające ze sprawozdania finansowego za rok poprzedzający,
   
 • w mianowniku będą dane porównawcze doprowadzone do porównywalności.

W przypisie do bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wskazane jest podać wyjaśnienia, jakie dane zawiera licznik, a jakie mianownik ułamka.

Jednostki, które zdecydują się na skorzystanie z uproszczeń dla jednostek mikro lub jednostek małych i sporządzą sprawozdanie finansowe za 2016 r. według wzoru z załącznika nr 4 lub odpowiednio załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości, są zobowiązane przekształcić dane porównawcze, tj. dane za poprzedni rok obrotowy, w ten sposób, jakby nowe zasady rachunkowości stosowane były od zawsze.

Jak już wspominaliśmy, porównywalność danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym jest zakłócona m.in., gdy w roku sprawozdawczym następuje zmiana zasad (polityki) rachunkowości. Za zmianę zasad polityki rachunkowości KSR nr 7 przyjmuje właśnie uzyskanie przez jednostkę prawa do stosowania uproszczeń lub ich utratę.

W większości jednak przypadków, gdy przyjęcie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych nie wiąże się dodatkowo np. ze zmianą metod wyceny bilansowej, przekształcenie danych sprowadzi się jedynie do zagregowania danych wykazywanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Jednostka, która rozpocznie stosowanie uproszczeń dla jednostek mikro lub małych i w kolejnym roku obrotowym straci prawo do ich stosowania, będzie zobowiązana w sprawozdaniu za rok utraty prawa do uproszczeń, przekształcić retrospektywnie dane porównawcze za poprzedni rok, w którym stosowała uproszczenia.

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka akcyjna uchwałą walnego zgromadzenia podjęła decyzję o sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych w formie uproszczonej, tj. według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, gdyż spełnia warunki dla jednostki mikro określone w art. 3 ust. 1a pkt 1 tej ustawy.
   
 2. Zgodnie z art. 28a ustawy o rachunkowości, jednostki mikro nie mogą wyceniać aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia. W związku z tym, jednostka wyceniła kredyt na 31.12.2016 r. w kwocie wymaganej zapłaty oraz dokonała korekty wyceny bilansowej kredytu dokonanej w skorygowanej cenie nabycia na dzień 31.12.2015 r. Kwota tej korekty wynosi: 1.356,25 zł i wpłynęła na kształt danych porównawczych za 2015 r. po przekształceniu w ten sposób, że:

a) zwiększyły się zobowiązania z tytułu kredytów za 2015 r. i zmniejszył kapitał własny o kwotę: 1.356,25 zł,

b) zwiększyły się pozostałe koszty i zarazem zmniejszył wynik finansowy za 2015 r. o kwotę: 1.356,25 zł.

 1. W wyniku zmian polityki rachunkowości jednostka dokonała przekształcenia danych porównawczych za 2015 r. retrospektywnie, co prezentuje poniższa tabela korekt.
Wyszczególnienie Dane
sprawozdawcze
za 2016 r.
Dane porównawcze
przed korektą
dane za 2015 r.
korekta
(zmiana metody
wyceny kredytu)
po korekcie
dane za 2015 r.
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny w tym: 94.560,00 zł 27.981,25 zł - 1.356,25 zł 26.625,00 zł
- kapitał (fundusz) podstawowy
20.000,00 zł 20.000,00 zł 20.000,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 83.750,00 zł 122.843,75 zł 1.356,25 zł 124.200,00 zł
- rezerwy na zobowiązania
3.750,00 zł 4.200,00 zł 4.200,00 zł
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
80.000,00 zł 118.643,75 zł 1.356,25 zł 120.000,00 zł
Rachunek zysków i strat
D. Pozostałe koszty i straty (...) 2.507,25 zł 9.563,75 zł 1.356,25 zł 10.920,00 zł
E. Podatek dochodowy 5.340,00 zł 1.087,00 zł - 1.087,00 zł
F. Zysk (strata) netto (...) 66.578,75 zł 7.981,25 zł - 1.356,25 zł 6.625,00 zł

II. Fragment bilansu jednostki mikro na 31.12.2016 r. z uwzględnieniem przekształconych danych porównawczych:

Wyszczególnienie Dane sprawozdawcze Dane za poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane porównawcze Dane porównawcze
Aktywa
A. Aktywa trwałe, w tym: 139.640,00 zł 98.420,00 zł 98.420,00 zł
- środki trwałe
139.640,00 zł 98.420,00 zł 98.420,00 zł
B. Aktywa obrotowe, w tym: 38.670,00 zł 52.405,00 zł 52.405,00 zł
- zapasy
27.450,00 zł 32.665,00 zł 32.665,00 zł
- należności krótkoterminowe (...)
11.220,00 zł 19.740,00 zł 19.740,00 zł
Aktywa razem 178.310,00 zł 150.825,00 zł 150.825,00 zł
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 94.560,00 zł 26.625,00 zł 27.981,25 zł
- kapitał (fundusz) podstawowy
20.000,00 zł 20.000,00 zł 20.000,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 83.750,00 zł 124.200,00 zł 122.843,75 zł
- rezerwy na zobowiązania
3.750,00 zł 4.200,00 zł 4.200,00 zł
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
80.000,00 zł 120.000,00 zł 118.643,75 zł
Pasywa razem 178.310,00 zł 150.825,00 zł 150.825,00 zł

III. Fragment rachunku zysków i strat jednostki mikro za 2016 r. z uwzględnieniem retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych:

Wyszczególnienie Dane sprawozdawcze Dane za poprzedni rok obrotowy
Przekształcone dane porównawcze Dane porównawcze
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi (...) 190.574,00 zł 124.551,00 zł 124.551,00 zł
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 116.148,00 zł 105.919,00 zł 105.919,00 zł
I. Amortyzacja
25.230,00 zł 18.700,00 zł 18.700,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii
17.234,00 zł 9.852,00 zł 9.852,00 zł
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
61.234,00 zł 68.425,00 zł 68.425,00 zł
IV. Pozostałe koszty
12.450,00 zł 8.942,00 zł 8.942,00 zł
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
- aktualizacja wartości aktywów
- - -
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 2.507,25 zł 10.920,00 zł 9.563,75 zł
- aktualizacja wartości aktywów
- - -
E. Podatek dochodowy 5.340,00 zł 1.087,00 zł 1.087,00 zł
F. Zysk (strata) netto (A - B + C - D - E) 66.578,75 zł 6.625,00 zł 7.981,25 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
11
12
17
18
19
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.