vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Prowadzenie księgi podatkowej w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 103 (1353) z dnia 27.12.2016

Zasady ujmowania kosztów w księdze

Podatnicy prowadzący księgę podatkową dokonują w niej zapisów dotyczących przychodów podatkowych i kosztów uzyskania tych przychodów. Koszty są ujmowane w kolumnach 10-13 księgi, na podstawie dowodów, które dopuszcza rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pod określoną przepisami datą.

Kolumny przeznaczone do ewidencji kosztów

Koszty w księdze podatkowej wpisuje się odpowiednio w kolumnach:

 • 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" - gdy dotyczą zakupu towarów handlowych i materiałów,
   
 • 11 "Koszty uboczne zakupu" - gdy związane są z zakupem towarów czy materiałów, np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku,
   
 • 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze" - gdy są to koszty wynagrodzeń brutto pracowników i wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,
   
 • 13 "Pozostałe wydatki" - jeśli stanowią koszty podatkowe, a nie podlegają ewidencji w kolumnach 10-12 księgi. Przykładowo w kolumnie tej ujmuje się wydatki na czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, wartość zakupionego wyposażenia, koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątku firmy, podatek od nieruchomości, składki ZUS pracowników w części finansowanej przez pracodawcę.

Kolumna 15 księgi służy do ujmowania innych zaszłości gospodarczych, np. wydatków odnoszących się do przychodów roku następnego. Z kolei nowa kolumna 16 księgi służy do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o pdof. Przy czym koszty te ujmuje się na ogólnych zasadach odpowiednio w kolumnach 10-13 księgi i wyodrębnia dodatkowo w kolumnie 16 w celu prawidłowego dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu rocznym - na zasadach przewidzianych w art. 26e ustawy o pdof. Kolumn 15 i 16 nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek i dochodu osiągniętego w roku podatkowym.

Udokumentowanie kosztów

Aby wydatek mógł zostać uwzględniony w kosztach podatkowych, musi być prawidłowo (zgodnie z obowiązującymi podatnika przepisami) udokumentowany. Zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w § 12-16 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Mówi o tym § 26 tego rozporządzenia. Dowody te to przede wszystkim faktury, faktury VAT RR, rachunki i dokumenty celne, umowy kupna-sprzedaży i inne dowody zawierające dane wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia (w tym dane wystawcy i podpisy osób uprawnionych do udokumentowania operacji gospodarczej), noty księgowe sporządzone w celu skorygowania błędnego zapisu, dowody opłat pocztowych i bankowych i inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat. Na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków) - konkretnie wymienionych w § 14 ust. 2 rozporządzenia - mogą być sporządzone dowody wewnętrzne, zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określające przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu.

Do innych dowodów dokumentujących koszty zaliczyć można:

 • dowody wewnętrzne dotyczące rozliczenia kosztów podróży służbowych pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (§ 14 ust. 3 rozporządzenia),
   
 • paragony na zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych (§ 14 ust. 4 rozporządzenia),
   
 • paragony lub dowody kasowe na wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów (§ 14 ust. 5 rozporządzenia),
   
 • opis towarów (materiałów) lub specyfikacja dostawcy - w sytuacji, gdy zostały one dostarczone do firmy lub dokonano nimi obrotu przed otrzymaniem faktury (§ 16 rozporządzenia).

Moment ujęcia kosztów w księdze

Jak wynika z § 17 ust. 1 rozporządzenia, zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy podatnik prowadzi księgę w sposób określony w § 30 rozporządzenia, tj. dokonując zapisów w porządku chronologicznym za dany miesiąc, według zasad przewidzianych dla biur rachunkowych.

Zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się, z zastrzeżeniem m.in. § 30 rozporządzenia, jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ustawy o pdof (§ 17 ust. 2 rozporządzenia). W art. 22 ustawy o pdof wskazuje się dwie metody potrącania kosztów - w ust. 4 (metoda tzw. uproszczona) i w ust. 5-5c i 6 (metoda tzw. memoriałowa). Podatnik musi wybrać jedną spośród tych dwóch metod i stosować ją przez cały rok.

Metoda uproszczona polega na tym, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. U podatników prowadzących księgę podatkową za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o pdof). Stąd podatnik prowadzący księgę metodą uproszczoną ujmuje koszty zasadniczo pod datą wystawienia dowodów potwierdzających ich poniesienie.

Podatnicy mogą prowadzić księgę podatkową metodą memoriałową pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego (art. 22 ust. 6 ustawy o pdof). Istota stosowania tej metody do ewidencji kosztów w księdze sprowadza się do rozliczania kosztów w zależności od tego, czy stanowią one koszty bezpośrednio, czy pośrednio związane z przychodami danego roku podatkowego. Koszty bezpośrednie powinny być rozliczone w tym roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Zalicza się do nich te koszty, które można wprost przypisać do produkowanych przez podatnika wyrobów lub świadczonych usług. Z kolei koszty pośrednie należy potrącać w dacie ich poniesienia, tj. co do zasady w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Jeżeli jednak dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wątpliwości może budzić określenie momentu ujęcia kosztu w sytuacjach, w których towar i faktura dokumentująca jego zakup są dostarczane w różnych miesiącach. Gdy nabywca najpierw otrzyma towary handlowe, a faktura dokumentująca ten zakup wpłynie do niego w następnym miesiącu, powinien sporządzić szczegółowy opis otrzymanych towarów i wpisać ich wartość do księgi na podstawie opisu - pod datą jego sporządzenia równą dacie otrzymania towarów (por. § 16 ust. 2-4 rozporządzenia). Z kolei w sytuacji gdy podatnik otrzyma fakturę w miesiącu wcześniejszym niż towar, koszt z tym związany powinien być wpisany do księgi w dacie wystawienia faktury (mimo treści § 17 ust. 1 rozporządzenia). Tak wynika ze stanowiska organów podatkowych prezentowanych w interpretacjach indywidualnych i stanowiska Ministerstwa Finansów wskazanego w odpowiedzi z dnia 22 lipca 2014 r. na pytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że istnieją koszty, których moment ujęcia w księdze jest niezależny od przyjętej metody ich ewidencji (uproszczonej lub memoriałowej). Ustala się go na podstawie szczególnych przepisów - np. koszty wynagrodzeń i składek ZUS (por. art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy o pdof), różnic kursowych (por. art. 24c ustawy o pdof), odsetek od kredytów i pożyczek (por. 23 ust. 1 pkt 32 i 33 ustawy o pdof).

Przykład

Założenia

Załóżmy, że podatnik w dniu 1 stycznia 2017 r. rozpocznie działalność gospodarczą i założy księgę podatkową. Zapisów w księdze będzie dokonywał bieżąco, a koszty księgował zgodnie z metodą uproszczoną. W styczniu 2017 r. jako pierwszą pozycję, pod datą 1 stycznia 2017 r., ujmie spis z natury sporządzony na dzień 1 stycznia 2017 r., a potem zaksięguje m.in. następujące dokumenty kosztowe:

1) fakturę z dnia 4.01.2017 r. za zakup towarów otrzymanych w tym dniu, na kwotę netto 13.000 zł,
2) fakturę z dnia 11.01.2017 r. za energię, kwota netto 330 zł,
3) fakturę z dnia 16.01.2017 r. za najem lokalu za styczeń i luty 2017 r., kwota netto 6.500 zł,
4) dowód księgowy sporządzony pod datą 31.01.2017 r. dokumentujący amortyzację za styczeń 2017 r. w kwocie 4.800 zł.


Zapisy w księdze podatkowej

- pod datą 4.01.2017 r. podatnik wpisze kwotę 13.000 zł z faktury za zakup towarów w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu",
- pod datą 11.01.2017 r. ujmie kwotę 330 zł z faktury za energię w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki",
- pod datą 16.01.2017 r. wpisze kwotę 6.500 zł z faktury za najem lokalu w kolumnie 13,
- pod datą 31.01.2017 r. ujmie kwotę 4.800 zł dotyczącą amortyzacji za styczeń 2017 r. w kolumnie 13.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
11
12
17
18
19
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.