vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Uproszczenia a istotność

Możliwość stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przewiduje art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przepis ten zezwala na stosowanie pewnych ułatwień w ramach przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Dokonując wyboru dopuszczonych ustawą o rachunkowości uproszczeń, należy kierować się zasadą istotności. Zasada ta (określona w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości) zobowiązuje jednostkę do wyodrębnienia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy o rachunkowości.

Przy wyborze uproszczeń ważna jest ocena korzyści (przydatności) uproszczenia w warunkach danej jednostki i przewaga nad kosztami (skutkami ubocznymi) zastosowania tego uproszczenia. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje, kiedy można uznać, że zastosowane uproszczenia mają istotny wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe. Każda jednostka samodzielnie powinna określić i zapisać w dokumentacji polityki rachunkowości przyjęte przez nią progi istotności.

Określenie poziomu istotności

W praktyce zazwyczaj stosuje się ilościowe (ustalone procentowo) poziomy istotności oparte na wielkościach zysku brutto, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej lub sumy aktywów netto. Ustalając poziom istotności można przyjąć następujące kryteria, np.:

  • 0,5%-1% sumy bilansowej lub 
     
  • 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub 
     
  • 1%-2% kapitałów własnych, lub 
     
  • 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży.

Wartości progowe mogą być jednakowe dla ogółu zdarzeń gospodarczych, albo też mogą odnosić się do wybranych pozycji szczegółowych. Wielkości niższe od ustalonej granicy (progu istotności), rozpatrywane łącznie za cały rok, a nie każda z osobna, mogą być uznane za nieistotne.

Warto dodać, że niekiedy ustawa o rachunkowości precyzuje w konkretnych przepisach rodzaj uproszczenia i warunki jego przyjęcia przez jednostkę. Każdorazowo jednak jego przyjęcie powinno być rozpatrywane przy uwzględnieniu zasady istotności.

Możliwość stosowania uproszczeń w ramach zasad rachunkowości ma duże znaczenie zwłaszcza dla jednostek prowadzących działalność na niewielką skalę, stosunkowo jednorodną, stanowiących indywidualną własność osób fizycznych, np. firm prowadzonych przez właścicieli w oparciu o wpis do CEIDG. Właściciele takich jednostek podejmują ważniejsze decyzje, aktywnie uczestniczą we wszystkich sferach działalności oraz sprawują bieżącą kontrolę nad prawidłowością jej przebiegu - osobiście lub przy udziale członków ich rodzin. Może to uzasadniać stosowanie uproszczeń, np. przy ewidencji magazynowej materiałów i towarów czy w zakresie niewyodrębniania konta 10 "Kasa".

Przykłady często przyjmowanych przez jednostki uproszczeń, które powinny być opisane w zasadach (polityce) rachunkowości:

- przyjęcie zasad amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych, jeśli zapewniają odpisanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich ekonomicznej użyteczności,
- uproszczenia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej,
- klasyfikowanie umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, zamiast art. 3 ust. 4 ustawy, po spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust. 6 ustawy,
- odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy),
- obliczanie kosztu wytworzenia produktu poprzez doliczanie do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 28 ust. 4a ustawy,
- wycena materiałów i towarów w cenie zakupu, zamiast w cenie nabycia, a produkcji w toku o przewidywanym czasie wykonania nie dłuższym niż 3 miesiące - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź niewycenianie jej w ogóle (art. 34 ust. 1 ustawy),
- niewyodrębnianie kasy, a co za tym idzie, nieutrzymywanie gotówki w firmie, nieustanawianie stanowiska kasjera, nieprowadzenie konta 10 "Kasa", niesporządzanie raportów kasowych i dowodów KW i KP i nieprzeprowadzanie inwentaryzacji środków pieniężnych - wówczas ewentualnych operacji gotówkowych dokonuje właściciel, wspólnicy lub wyznaczona osoba,
- niestosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 ze zm.), po spełnieniu warunków przedstawionych w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy,
- przyjęcie rachunku kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4 lub wyłącznie w zespole 5, zamiast pełnego rachunku w zespole 4 i 5,
- odpisywanie nieistotnych kwot czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w częściach dotyczących lat obrotowych, a nie poszczególnych miesięcy,
- ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej, przy rachunku kosztów tylko w zespole 4 lub 4 i 5, bezpośrednio na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", z pominięciem wstępnego księgowania kosztów w zespole 4 - na zespół 4 lub 4 i 5 koszty te są księgowane dopiero w momencie rozliczania konta 64-0,
- nierozliczanie przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług zgodnie z przepisami art. 34a i art. 34b ustawy, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego (art. 34d ustawy),
- zaniechanie ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, po spełnieniu warunków określonych w art. 37 ust. 10 i 11 ustawy,
- uproszczenia dla jednostek mikro, po spełnieniu warunków z art. 3 ust. 1a lub 1b ustawy,
- uproszczenia dla jednostek małych, po spełnieniu warunków z art. 3 ust. 1c lub 1d ustawy.

Uwaga! Niektóre z uproszczeń wymagają spełnienia dodatkowych szczególnych warunków ustawowych, wszystkie zaś rozważenia, czy ich przyjęcie nie wpływa na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji jednostki - por. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60