vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Ogólne zasady stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Uproszczenia a istotność

Możliwość stosowania uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przewiduje art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przepis ten zezwala na stosowanie pewnych ułatwień w ramach przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Dokonując wyboru dopuszczonych ustawą o rachunkowości uproszczeń, należy kierować się zasadą istotności. Zasada ta (określona w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości) zobowiązuje jednostkę do wyodrębnienia w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy o rachunkowości.

Przy wyborze uproszczeń ważna jest ocena korzyści (przydatności) uproszczenia w warunkach danej jednostki i przewaga nad kosztami (skutkami ubocznymi) zastosowania tego uproszczenia. Ustawa o rachunkowości nie precyzuje, kiedy można uznać, że zastosowane uproszczenia mają istotny wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych i sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe. Każda jednostka samodzielnie powinna określić i zapisać w dokumentacji polityki rachunkowości przyjęte przez nią progi istotności.

Określenie poziomu istotności

W praktyce zazwyczaj stosuje się ilościowe (ustalone procentowo) poziomy istotności oparte na wielkościach zysku brutto, zysku netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej lub sumy aktywów netto. Ustalając poziom istotności można przyjąć następujące kryteria, np.:

 • 0,5%-1% sumy bilansowej lub 
   
 • 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub 
   
 • 1%-2% kapitałów własnych, lub 
   
 • 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży.

Wartości progowe mogą być jednakowe dla ogółu zdarzeń gospodarczych, albo też mogą odnosić się do wybranych pozycji szczegółowych. Wielkości niższe od ustalonej granicy (progu istotności), rozpatrywane łącznie za cały rok, a nie każda z osobna, mogą być uznane za nieistotne.

Warto dodać, że niekiedy ustawa o rachunkowości precyzuje w konkretnych przepisach rodzaj uproszczenia i warunki jego przyjęcia przez jednostkę. Każdorazowo jednak jego przyjęcie powinno być rozpatrywane przy uwzględnieniu zasady istotności.

Możliwość stosowania uproszczeń w ramach zasad rachunkowości ma duże znaczenie zwłaszcza dla jednostek prowadzących działalność na niewielką skalę, stosunkowo jednorodną, stanowiących indywidualną własność osób fizycznych, np. firm prowadzonych przez właścicieli w oparciu o wpis do CEIDG. Właściciele takich jednostek podejmują ważniejsze decyzje, aktywnie uczestniczą we wszystkich sferach działalności oraz sprawują bieżącą kontrolę nad prawidłowością jej przebiegu - osobiście lub przy udziale członków ich rodzin. Może to uzasadniać stosowanie uproszczeń, np. przy ewidencji magazynowej materiałów i towarów czy w zakresie niewyodrębniania konta 10 "Kasa".

Przykłady często przyjmowanych przez jednostki uproszczeń, które powinny być opisane w zasadach (polityce) rachunkowości:

- przyjęcie zasad amortyzacji podatkowej dla celów bilansowych, jeśli zapewniają odpisanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich ekonomicznej użyteczności,
- uproszczenia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej,
- klasyfikowanie umów leasingu według kryteriów określonych przepisami prawa podatkowego, zamiast art. 3 ust. 4 ustawy, po spełnieniu warunków określonych w art. 3 ust. 6 ustawy,
- odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu nie później niż na dzień bilansowy (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy),
- obliczanie kosztu wytworzenia produktu poprzez doliczanie do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 28 ust. 4a ustawy,
- wycena materiałów i towarów w cenie zakupu, zamiast w cenie nabycia, a produkcji w toku o przewidywanym czasie wykonania nie dłuższym niż 3 miesiące - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź niewycenianie jej w ogóle (art. 34 ust. 1 ustawy),
- niewyodrębnianie kasy, a co za tym idzie, nieutrzymywanie gotówki w firmie, nieustanawianie stanowiska kasjera, nieprowadzenie konta 10 "Kasa", niesporządzanie raportów kasowych i dowodów KW i KP i nieprzeprowadzanie inwentaryzacji środków pieniężnych - wówczas ewentualnych operacji gotówkowych dokonuje właściciel, wspólnicy lub wyznaczona osoba,
- niestosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 ze zm.), po spełnieniu warunków przedstawionych w art. 28b ust. 1 i 2 ustawy,
- przyjęcie rachunku kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4 lub wyłącznie w zespole 5, zamiast pełnego rachunku w zespole 4 i 5,
- odpisywanie nieistotnych kwot czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w częściach dotyczących lat obrotowych, a nie poszczególnych miesięcy,
- ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej, przy rachunku kosztów tylko w zespole 4 lub 4 i 5, bezpośrednio na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", z pominięciem wstępnego księgowania kosztów w zespole 4 - na zespół 4 lub 4 i 5 koszty te są księgowane dopiero w momencie rozliczania konta 64-0,
- nierozliczanie przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych długoterminowych niezakończonych usług zgodnie z przepisami art. 34a i art. 34b ustawy, jeżeli udział przychodów z niezakończonych usług na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego (art. 34d ustawy),
- zaniechanie ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, po spełnieniu warunków określonych w art. 37 ust. 10 i 11 ustawy,
- uproszczenia dla jednostek mikro, po spełnieniu warunków z art. 3 ust. 1a lub 1b ustawy,
- uproszczenia dla jednostek małych, po spełnieniu warunków z art. 3 ust. 1c lub 1d ustawy.

Uwaga! Niektóre z uproszczeń wymagają spełnienia dodatkowych szczególnych warunków ustawowych, wszystkie zaś rozważenia, czy ich przyjęcie nie wpływa na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji jednostki - por. art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.