vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Niskocenne składniki rzeczowego majątku trwałego

W ustawach o podatku dochodowym znajdują się zapisy umożliwiające potraktowanie wydatków na zakup składników majątku spełniających definicję środków trwałych, lecz o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł, jako koszt. Czy można je tak kwalifikować także w ujęciu bilansowym?

Definicja środków trwałych zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości nie określa granicy kwotowej uznania danego składnika majątku za środek trwały. Stanowi ona, że do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Ustawy o podatku dochodowym za środki trwałe uznają składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przewidują też, że składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, o wartości początkowej do 3.500 zł, można:

  • ująć w ewidencji środków trwałych i amortyzować na ogólnych zasadach, 
     
  • ująć w ewidencji środków trwałych i zamortyzować jednorazowo w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ustawy o pdof oraz art. 16f ust. 3 ustawy o pdop), 
     
  • nie obejmować ewidencją środków trwałych i nie dokonywać od nich odpisów amortyzacyjnych, tylko odnieść wydatki poniesione na ich nabycie w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania (art. 22d ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16d ust. 1 ustawy o pdop).

Ponieważ w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia, jeżeli nie wywierają one istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości), to bardzo często przyjmują ułatwienia w ewidencji niskocennych składników majątku. Najczęściej za graniczną kwotę, decydującą o ujęciu składników majątku spełniających definicję środków trwałych w ewidencji tych środków, przyjmuje się więcej niż 3.500 zł, aby zapobiec różnicom między dochodem bilansowym a podatkowym. Z punktu widzenia samej ustawy o rachunkowości nie ma jednak przeciwwskazań, by inaczej określić granicę kwotową, jeśli jest ona nieistotna w ocenie jednostki i nie zniekształci wyniku finansowego bieżącego okresu.

Rozwiązania przyjęte w ramach uproszczeń w ewidencji niskocennych składników majątku powinny zostać szczegółowo opisane w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

Niskocenne składniki majątku uznane za środki trwałe ujmuje się w ewidencji bilansowej w dacie przyjęcia do używania na koncie 01 "Środki trwałe". Niezależnie od tego, czy środek trwały podlega amortyzacji na zasadach ogólnych, czy też z powodu niskiej wartości początkowej jednostka w ramach uproszczenia jednorazowo go zamortyzuje, zapis księgowy wygląda następująco:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Jeśli środek trwały został jednorazowo zamortyzowany, to jego wartość bilansowa wynosi 0. Jednak jest on objęty ewidencją bilansową, dotyczą go więc wszystkie przepisy w zakresie środków trwałych, w tym m.in. na dzień bilansowy podlega inwentaryzacji w drodze spisu z natury (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Z kolei, jeżeli jednostka zdecyduje o odnoszeniu niskocennych składników majątku o wartości początkowej nie wyższej niż np. 3.500 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok bezpośrednio w koszty, w momencie przekazania go do używania jego wartość początkową ujmie zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Zużycie materiałów) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Warto zaznaczyć, że w sytuacji gdy jednostka nie obejmie niskocennych składników majątku ewidencją bilansową, tylko odpisze ich wartość w koszty, zaleca się objęcie ich ilościową ewidencją pozabilansową. Może ona być prowadzona w sposób dowolny określony przez kierownika jednostki. Zazwyczaj zawiera dane zapewniające identyfikację poszczególnych przedmiotów, miejsc ich używania i osób odpowiedzialnych za ich stan. Jej założenie ma na celu kontrolę prawidłowości wykorzystywania niskocennych składników majątku w działalności jednostki i zapobieżenie nadużyciom. W przypadku gdy jednostka będzie prowadzić pozabilansową ewidencję ilościową składników majątku odpisanych w koszty, można ujmować je jednostronnym zapisem po stronie Wn konta pozabilansowego 39 "Niskocenne składniki majątku". Gdyby jednak program komputerowy finansowo-księgowy użytkowany przez jednostkę wymagał podwójnego zapisu również w przypadku kont pozabilansowych, drugostronny zapis wprowadza się w ewidencji pozabilansowej na konto techniczne, np. Ma konto 99 "Konto pozabilansowe".

Konsekwencją nieuznania niskocennego składnika majątku za środek trwały jest to, że nie jest on objęty ewidencją bilansową środków trwałych i w efekcie nie podlega amortyzacji. Stanowi koszt, nie jest prezentowany w bilansie. Skutkiem tego m.in. nie dotyczą go przepisy w zakresie inwentaryzacji. Jednakże zaleca się jej przeprowadzanie w odniesieniu do tej grupy odpisanych w koszty składników majątku, która jest objęta ewidencją ilościową (w celu zweryfikowania danych ujętych w tej ewidencji). Inwentaryzacja w drodze spisu z natury mogłaby następować z dowolną częstotliwością i w dowolnie określonym terminie.

Przykładowy zapis odnośnie niskocennego majątku w zasadach (polityce) rachunkowości:

"Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 2.000 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów. Kontrolę i ewidencję tych składników prowadzi pozaksięgowo komórka administracyjno-gospodarcza, w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Środki trwałe o wartości początkowej ponad 2.000 zł do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarza jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł amortyzuje się z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60