vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunek zysków i strat za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat

Jesteśmy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W rachunku zysków i strat powinniśmy prezentować podatek dochodowy zarówno bieżący, jak i odroczony. Jak je prawidłowo ustalać, księgować i ujmować w tej części sprawozdania finansowego?

Jak stanowi art. 37 ust. 8 ustawy o rachunkowości, wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Zatem podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat należy ustalić następująco:

Kwota podatku dochodowego
w rachunku zysków i strat
pdop bieżący
+ (R na koniec roku
- R na początek roku)
- (A na koniec roku
- A na początek roku)

gdzie:

R - rezerwa na odroczony pdop
A - aktywa z tytułu odroczonego pdop

Podatek dochodowy w wartości, która będzie potem wykazana w rachunku zysków i strat, księguje się na koncie 87, a na koniec roku przeksięgowuje:

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",

- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Zysk (strata) brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi zysk (stratę) netto. Wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat powinien być zaprezentowany w tej samej wysokości w pasywach bilansu.

Trzeba podkreślić, że zapisów na koncie 87 dokonują wyłącznie podatnicy pdop. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof) nie ustala się podatku dochodowego na tym koncie i nie wykazuje go w rachunku zysków i strat.

Podatnicy pdop ujmują bieżący podatek dochodowy na koncie 87. W trakcie roku na tym koncie ewidencjonowane są zaliczki na podatek dochodowy wpłacane do urzędu skarbowego, zapisami:

1. PK - zarachowanie zaliczki na podatek dochodowy:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy).

2. WB - przelew zaliczki na podatek dochodowy na rachunek bankowy urzędu skarbowego:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Po zakończeniu roku składane są zeznania roczne (CIT-8) i rozliczany podatek za cały rok. Jeżeli z CIT-8 wynika, że podatek należny za dany rok różni się od kwoty podatku zarachowanego i zapłaconego, trzeba dokonać odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych:

 • kwota zwiększająca podatek należny za dany rok: Wn konto 87, Ma konto 22,
   
 • kwota zmniejszająca podatek należny za dany rok: Wn konto 22, Ma konto 87.

Podatek bieżący zmniejszają lub zwiększają korekty podatku dochodowego za lata ubiegłe. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu wykazuje się jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". W księgach rachunkowych skutki takiego błędu odnosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Z kolei nieistotny błąd dotyczący podatku dochodowego za lata ubiegłe powinien być skorygowany na koncie 87.

Na koncie 87 księguje się też zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy, jeśli został pobrany przez spółkę wypłacającą dywidendę, oraz podatek dochodowy należny od udziału w zysku spółki osobowej, której wspólnikiem jest jednostka.

Mogą wystąpić sytuacje, w których jednostka poniesie stratę bilansową, a dla celów podatku dochodowego wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu i w rachunku zysków i strat pojawi się podatek dochodowy, bo np. wystąpią koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów albo zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy. Wówczas kwota podatku dochodowego powiększy stratę netto.

Na koncie 87 podatnicy pdop ujmują także odroczony podatek dochodowy. O zasadach jego ustalania mówi art. 37 ustawy o rachunkowości. Zagadnienia z tym związane zostały też przedstawione w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 7, poz. 31).

Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia tego podatku oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, czyli różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia tego podatku w przyszłości. Wysokość tych aktywów i rezerw ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku księguje się zapisem:

- Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"
  (w analityce: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego),

- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Z kolei rezerwę z tytułu odroczonego podatku ujmuje się zapisem:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",

- Ma konto 83 "Rezerwa" (w analityce: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego).

Jeżeli rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczą operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się je na kapitał (fundusz) własny (art. 37 ust. 9 ustawy o rachunkowości). Utworzone z tego tytułu aktywa i rezerwy księguje się bieżąco, natomiast pozostałe, wpływające na wynik finansowy, ustala się na koniec roku obrotowego, tj. na dzień bilansowy.

Gdy przewidywany dochód w przyszłych okresach nie pozwala na potrącenie ujemnych różnic przejściowych, w tym straty podatkowej, dokonuje się odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, doprowadzającego ich stan do realnej wartości:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",

- Ma konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe"
  (w analityce: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - odpis aktualizujący).

Warto wiedzieć, że z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości wynika, iż po spełnieniu warunków wskazanych w tym przepisie jednostka może odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z uproszczenia tego nie mogą skorzystać jednostki wskazane w art. 37 ust. 11 ustawy.

Przykład 1

Jednostka naliczyła na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. odsetki w wysokości 300 zł za zwłokę w zapłacie należności z tytułu dostawy towarów w kwocie 15.000 zł, co spowodowało, że bilansowa wartość należności wyniosła 15.300 zł, a podatkowa 15.000 zł (bo odsetki będą przychodem podatkowym dopiero w momencie ich zapłaty). Powstała dodatnia różnica przejściowa i jednostka wyliczyła rezerwę na odroczony podatek w kwocie 57 zł, tj. (15.300 zł - 15.000 zł) × 19%.


Przykład 2

Wynagrodzenia za listopad 2016 r. miały być wypłacone do 10 grudnia 2016 r., ale do końca grudnia nie zostały wypłacone. Zobowiązanie z tego tytułu na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. wynosiło 13.000 zł, natomiast w rachunku podatkowym wynagrodzenia te będą uwzględnione w kosztach w momencie ich wypłaty, więc ich wartość podatkowa na dzień bilansowy wyniosła 0. Powstała ujemna różnica przejściowa i jednostka wyliczyła aktywa z tytułu odroczonego podatku w kwocie 2.470 zł, tj. (13.000 zł - 0 zł) × 19%.


Przykład 3

Jednostka rozlicza podatkowe różnice kursowe na podstawie ustawy podatkowej. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2016 r. w księgach rachunkowych posiadała należność w walucie obcej w kwocie 100.000 euro, wycenioną według kursu 4,40 zł/euro. Dla potrzeb wyceny bilansowej przeliczyła ją kursem średnim NBP wynoszącym 4,4240 zł/euro, obowiązującym na dzień bilansowy. Po zaksięgowaniu bilansowych różnic kursowych (dodatnich) w kwocie 2.400 zł, wartość bilansowa należności na 31 grudnia 2016 r. to 442.400 zł (100.000 euro × 4,4240 zł/euro), a jej wartość podatkowa to 440.000 zł (1000 euro × 4,40 zł/euro). Powstała różnica przejściowa dodatnia w kwocie 2.400 zł (wartość bilansowa aktywów jest większa od ich wartości podatkowej). Jednostka wyliczyła rezerwę na odroczony podatek dochodowy w kwocie 456 zł (2.400 zł × 19%).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
19
22
23
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.