vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Materiały i towary na dzień bilansowy

Materiały to stanowiące własność jednostki surowce do produkcji i inne składniki majątku zużywane na własne potrzeby. Ewidencję materiałów prowadzi się na koncie 31 "Materiały". Towary to stanowiące własność jednostki produkty przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Ujmuje się je na koncie 33 "Towary".

Bieżąco nabywane materiały i towary wycenia się w cenie nabycia, cenie zakupu lub cenie ewidencyjnej. Wycena w cenie nabycia zakłada ewidencję w cenie zakupu powiększonej o koszty poniesione w związku z zakupem, w tym m.in. koszty transportu (por. art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Gdy jednostka wycenia materiały lub towary według ceny nabycia, mogą one figurować w tej cenie (uwzględniającej koszty zakupu) na koncie 31 lub 33. Jeżeli jednak w dniu przyjęcia materiałów lub towarów do magazynu koszty zakupu nie są znane, to składniki te ujmuje się na kontach 31 i 33 w cenie zakupu, a koszty zakupu księguje na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów" i rozlicza na koniec miesiąca proporcjonalnie pomiędzy rozchód i zapas.

Jednostki mogą wyceniać materiały i towary w cenie zakupu, pod warunkiem, że nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy). Stosowanie ceny zakupu jest zasadne, gdy koszty związane z zakupem są nieistotne.

Z kolei wycena w cenie ewidencyjnej różniącej się od rzeczywistej ceny zakupu lub nabycia (por. art. 34 ust. 2 ustawy) powoduje, że na koncie 31 lub 33 ujmuje się materiały lub towary w tej cenie, a powstające odchylenia między nią a ceną zakupu lub nabycia odnosi się na konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów". Odchylenia te rozlicza się na koniec miesiąca na rozchód i zapas.

Jednostka może także nie prowadzić bieżącej ewidencji księgowej materiałów i towarów. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy ich wartość może być odpisywana w koszty w dacie zakupu, a nie później niż na dzień bilansowy ustala się stan tych aktywów, wycenia go i koryguje koszty o wartość tego stanu. Warto dodać, że wyceny tej dokonuje się przy wykorzystaniu cen z ostatnich faktur.

Inwentaryzację materiałów i towarów przeprowadza się w drodze spisu z natury. Wyjątkiem są składniki majątku powierzone kontrahentom (np. w celu przerobu), które należy zinwentaryzować drogą potwierdzenia salda. Inwentaryzację materiałów i towarów za 2016 r. można było rozpocząć od października 2016 r. i trwać ona mogła do 15 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest tu spis z natury materiałów i towarów odpisywanych bieżąco w koszty na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy - te muszą zostać zinwentaryzowane na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2016 r.). Ustawa przewiduje możliwość innej częstotliwości inwentaryzacji:

 • zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki oraz zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną - raz na rok,
   
 • zapasów materiałów i towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - raz na 2 lata.

Na dzień bilansowy zakupione materiały i towary wycenia się według cen nabycia lub zakupu nie wyższych od cen ich sprzedaży netto (art. 28 ust. 1 pkt 6 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy). Oznacza to, że cenę nabycia lub zakupu tych składników należy doprowadzić do realnej wartości. Jeśli materiały i towary ewidencjonowane są w cenach zakupu (nabycia), to gdy ich realna wartość jest niższa od tych cen, należy dokonać odpisu aktualizującego na koncie 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów". Jeżeli natomiast materiały i towary są ujmowane w cenach ewidencyjnych, to utrata wartości do poziomu ceny zakupu spowoduje tylko wyksięgowanie odpowiedniej części odchyleń, natomiast poniżej ceny zakupu - dokonanie odpisu aktualizującego, ujmowanego na kontach 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" i 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów".

W bilansie materiały i towary należy więc wykazać w wartości figurującej na koncie 31 lub 33 po uwzględnieniu salda konta 34, ewentualnie także konta 64-0, na którym figurują dotyczące zapasów koszty zakupu. Prezentuje się je w aktywach bilansu sporządzanego według załącznika:

 • nr 1 do ustawy - w pozycjach odpowiednio B.I.1 "Materiały" lub B.I.4 "Towary",
   
 • nr 4 do ustawy (dla jednostek mikro) - w pozycji B. "Aktywa obrotowe, w tym zapasy",
   
 • nr 5 (dla jednostek małych) - w pozycji B.I "Zapasy".

Przykład

Założenia

 1. Rokiem obrotowym w jednostce X jest rok kalendarzowy.
   
 2. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za 2016 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.
   
 3. Z zestawienia obrotów i sald sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynika, że salda początkowe kont zespołu 3, tj. konta 30 "Rozliczenie zakupu", konta 33 "Towary", konta 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" i 34-7 "Odchylenia w tytułu aktualizacji wartości towarów", obroty w ciągu roku na tych kontach oraz salda końcowe tych kont wynoszą odpowiednio:
Konto Stan na 1.01.2016 r. Obroty
za 2016 r.
Saldo na 31.12.2016 r.
Wn Ma Wn Ma Wn Ma

30 "Rozliczenie zakupu"

41.200 zł 38.100 zł 3.100 zł

33 "Towary"

6.500 zł 38.100 zł 42.000 zł 2.600 zł

34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów"

380 zł 2.250 zł 2.074 zł 204 zł

34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości towarów"

2.500 zł 2.500 zł

Razem

6.500 zł 380 zł 81.550 zł 84.674 zł 5.700 zł 2.704 zł
 1. Ustalenie wartości bilansowej zapasów towarów:
a) saldo Wn konta 33:  2.600 zł,
b) saldo Ma konta 34-2:  - 204 zł,
c) saldo Ma konta 34-7:  - 2.500 zł,
d) saldo Wn konta 30: 3.100 zł,
e) razem: 2.600 zł - 204 zł - 2.500 zł + 3.100 zł = 2.996 zł.
Jednostka wykaże w aktywach bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. w pozycji B.I.4 "Towary" wartość towarów w kwocie 2.996 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.bilans.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

czerwiec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
19
22
23
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.