vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans 2016 - zasady sporządzania i zatwierdzania - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Aktywa z tytułu podatku odroczonego w bilansie

Odroczony podatek dochodowy ustalany jest wyłącznie w tych jednostkach, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Przy czym na mocy art. 37 ust. 10 i 11 ustawy o rachunkowości, od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego mogą odstąpić podmioty (z wyjątkiem wymienionych w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy), które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostki ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (a także tworzą rezerwę) w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Stanowi o tym art. 37 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności (art. 37 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Z ujemnymi różnicami przejściowymi mamy do czynienia m.in. wówczas, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, zarachowała naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, które zostaną zapłacone w latach następnych, czy zaksięgowała ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej (w sytuacji gdy różnice kursowe dla celów podatku dochodowego ustala metodą podatkową).


Korzystanie z uproszczenia polegającego na nieustalaniu podatku odroczonego wymaga zapisania w zasadach (polityce) rachunkowości.


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oblicza się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego (art. 37 ust. 6 ustawy o rachunkowości). W ewidencji księgowej operację ustalenia aktywów księguje się zapisem:

- Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe" (w analityce: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego),

- Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Istotne jest, że podatku odroczonego nie księguje się w trakcie roku, a jedynie na dzień kończący rok obrotowy. W księgach rachunkowych można go ująć poprzez:

a) wyksięgowanie pod datą 1 stycznia lub na koniec roku dotychczasowych aktywów (oraz rezerw) i zaksięgowanie na dzień bilansowy aktywów (oraz rezerw) nowo ustalonych (przykład),

b) zaksięgowanie wyłącznie zmiany, tj. przyrostu lub zmniejszenia, salda aktywów (oraz rezerw) między stanem na koniec i początek roku.

W bilansie rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane oddzielnie. Jeśli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego, to wtedy może je ze sobą kompensować (art. 37 ust. 7 ustawy o rachunkowości). W zależności od sporządzanego przez jednostkę wzoru sprawozdania finansowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie po stronie aktywów w pozycjach:

a) A.V.1 "Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego" - gdy jednostka korzysta ze wzoru sprawozdania finansowego zawartego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości,

b) A. "Aktywa trwałe" - gdy bilans jest sporządzany zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) A.V "Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe" - gdy bilans jest przygotowywany według załącznika nr 5.

Warto zaznaczyć, że przy ustalaniu odroczonego podatku dochodowego można korzystać, w oparciu o art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, ze wskazówek zawartych w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 7, poz. 31).

Przykład

Założenia

  1. Na dzień 1 stycznia 2016 r. w spółce z o.o. saldo aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiło 4.446 zł.
     
  2. Na dzień 31 grudnia 2016 r. spółka ustaliła aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 2.907 zł.
     
  3. Z polityki rachunkowości wynika, że podatek odroczony jest ewidencjonowany pod datą 31 grudnia poprzez wyksięgowanie kwoty dotychczasowej i zaksięgowanie nowo ustalonej wartości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma

1. PK - wyksięgowanie pod datą 31 grudnia 2016 r. aktywów z tytułu podatku odroczonego:

4.446 zł 87-0 65

2. PK - ujęcie pod datą 31 grudnia 2016 r. aktywów z tytułu podatku odroczonego:

2.907 zł 65 87-0

Księgowania

VAT naliczony i należny na dzień bilansowy

W bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości, jednostka zaprezentuje wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 2.907 zł w pozycji A.V.1 aktywów.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.bilans.gofin.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60