vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Moment ujęcia skutków korekty błędu w ewidencji księgowej

Jeśli jednostka wykryła w swoich księgach rachunkowych popełniony błąd, to jest zobowiązana do jego korekty. Zaznaczyć należy, że wykryte w bieżącym roku obrotowym błędy mogą być skutkiem nieprawidłowości, które miały miejsce w bieżącym roku obrotowym lub w poprzednich latach obrotowych. Data wystąpienia błędu jest istotna przy dokonywaniu korekty tego błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych jednostki. Ze względu na moment wykrycia błędu, wyróżnia się:

1) błąd popełniony w bieżącym roku obrotowym, wykryty przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego,

2) błąd popełniony w bieżącym roku obrotowym, wykryty po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem,

3) błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, zawarty w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, wykryty w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok.

Błąd popełniony w bieżącym roku obrotowym, wykryty przed sporządzeniem
sprawozdania finansowego

W sytuacji gdy w danym roku obrotowym popełniono błąd i wykryto go jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten okres, należy skorygować ten błąd w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Przykład

Jednostka w styczniu 2017 r. dokonała ponownego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności posiadanych maszyn produkcyjnych, wskutek czego zmianie uległa wartość odpisów amortyzacyjnych. Jednak w wyniku niedopatrzenia, w lutym 2017 r. naliczała odpisy amortyzacyjne w wysokości sprzed dokonanej zmiany okresu ekonomicznej użyteczności, co wykryła w marcu 2017 r. Wykryty błąd jest błędem bieżącego okresu i zostanie skorygowany w księgach rachunkowych 2017 r.


Błąd popełniony w bieżącym roku obrotowym, wykryty po sporządzeniu
sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem

Może wystąpić również sytuacja, że błąd popełniono w okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, przy czym wykryto go dopiero po sporządzeniu tego sprawozdania, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Na to, w którym roku obrotowym należy dokonać korekty skutków tego błędu, ma wpływ ocena jego istotności. Uznanie błędu za istotny, powoduje konieczność korekty jego skutków w księgach tego roku obrotowego, w którym błąd wystąpił. Należy ponadto odpowiednio zmienić roczne sprawozdanie finansowe za ten rok.

Przykład

Spółka "Zeta SA" wyceniała dotychczas zapasy towarów po cenach zakupu, odnosząc koszty zakupu do kosztów okresu. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. jednostka zdecydowała się na wycenę zapasów towarów po cenie nabycia. Wskutek mylnej interpretacji zdarzeń koszty związane z transportem jednego z zakupionych towarów nie zwiększały wartości nabycia tego towaru, ale były odnoszone w koszty okresu, co zostało wykryte w lutym 2017 r., po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r. Udział tego towaru w ogólnej wartości nabytych towarów wynosi 20%, co kierownik jednostki uznał za potwierdzenie wysokiej istotności tego błędu. Takie zakwalifikowanie błędu oznacza, że istnieje obowiązek korekty błędnych zapisów księgowych w księgach 2016 r., jak również sporządzonego na ich podstawie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Natomiast w przypadku, gdy błąd wykryty po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, uznano za nieistotny, skutki jego korekty zostaną uwzględnione w roku, w którym ten błąd wykryto.

Błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, zawarty w zatwierdzonym
sprawozdaniu finansowym, wykryty w bieżącym roku obrotowym lub po jego
zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Oznacza to, że skutki takiego błędu należy ujawnić, nie w poprzednich okresach sprawozdawczych, ale w roku jego wykrycia, o ile nie zostało już za bieżący rok zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie.

Wskazówki jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r. można znaleźć w serwisie 
www.gofin.pl w zakładce Bilans 2016

Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, wpływają odpowiednio na wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. Z kolei korekty błędu uznanego za istotny odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Jak bowiem stanowi art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 tej ustawy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".

Przykład

W marcu 2017 r. spółka z o.o. wykryła w księgach rachunkowych błąd polegający na nieprawidłowym zaliczeniu wydatków (w kwocie: 40.000 zł) poniesionych w lipcu 2015 r. na ulepszenie budynku magazynowego. Wydatki te uznano za remont i zaliczono w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zamiast zwiększyć o ich kwotę wartość środka trwałego. W związku z tym wartość początkowa budynku oraz dokonywane od niej odpisy amortyzacyjne są błędnie ustalone. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. (rok, w którym popełniono błąd) zostało już zatwierdzone. Ujawniony błąd spółka uznała za istotny. W związku z tym, iż błąd wykryto po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r., ale przed jego zatwierdzeniem, korekty dokonano w księgach 2016 r. Z ksiąg rachunkowych wynika, iż wartość początkowa budynku magazynowego przed korektą wynosiła: 280.000 zł, a roczna stawka amortyzacji wynosiła: 2,5%. W księgach 2016 r. spółka dokonała więc następujących zapisów:

   a) zwiększenie wartości początkowej budynku magazynowego: 40.000 zł
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Zysk (strata) z lat ubiegłych),
   b) korekta odpisów umorzeniowych za 2015 r. (od sierpnia do grudnia): 416,67 zł
      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego"
         (w analityce: Zysk (strata) z lat ubiegłych),

      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
   c) korekta odpisów umorzeniowych za 2016 r. (od stycznia do grudnia): 1.000 zł
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Saldo konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" zostało wykazane w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji A.V. "Zysk (strata) z lat ubiegłych". W tym przypadku wartość tej pozycji zwiększyła się o kwotę: 40.000,00 zł - 416,67 zł = 39.583,33 zł.

Warto przy tym zaznaczyć, iż skutki korekty błędów z lat ubiegłych, ujęte jako "zysk (strata) z lat ubiegłych", uwzględnia się w uchwałach o podziale zysku lub pokryciu straty za rok, w którym skutki te ujęto w księgach rachunkowych. Dzielony wynik finansowy lub stratę do pokrycia ustala się zatem w taki sposób, jakby przychody i koszty, wywołane korektą błędu, księgowane były na kontach wynikowych, a nie na kontach kapitału własnego. W zależności od okoliczności wskazane może być również uregulowanie tej kwestii w odrębnej uchwale, np. gdy spółka osiągnęła zysk i ma być on przeznaczony na dywidendę dla wspólników, zwyczajne zgromadzenie wspólników może odrębną uchwałą postanowić o pokryciu straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60