vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Skutki błędnego ujęcia kwoty podatku dochodowego

W księgach ubiegłego roku na koncie 87 "Podatek dochodowy" nie zaksięgowaliśmy podatku dochodowego wynikającego z deklaracji CIT-8, a na konto 86 "Wynik finansowy" przeksięgowaliśmy podatek dochodowy faktycznie zapłacony w postaci zaliczek. Błąd zauważyliśmy, gdy urząd skarbowy zwrócił nadpłatę podatku na nasz rachunek bankowy. W chwili zwrotu nasze sprawozdanie finansowe za 2016 r. było już zatwierdzone. Jak powinniśmy skorygować popełniony błąd?

W księgach rachunkowych zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek dochodowy płatnych w ciągu roku obrotowego, ujmuje się zapisem:
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Na dzień bilansowy należny podatek dochodowy za dany rok obrotowy, czyli saldo końcowe konta 87, przeksięgowuje się na wynik finansowy, zapisem:

      - Wn konto 86 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Przy czym wcześniej należy doprowadzić kwotę podatku dochodowego za dany rok obrotowy do wysokości podatku wynikającego z deklaracji rocznej CIT-8, zapisem:

    1) gdy podatek należny wynikający z zeznania rocznego jest niższy od zarachowanych i uiszczonych
         w trakcie roku zaliczek:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
      - Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
   2) gdy podatek należny wynikający z zeznania rocznego jest wyższy od zarachowanych i uiszczonych
        w trakcie roku zaliczek:
      - Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (zeznanie CIT-8) - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 updop). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakładają na podatników obowiązek odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Co do zasady w świetle art. 25 ust. 1a updop, zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Przy czym, jeśli podatnik przed upływem terminu do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku należnego, to nie jest zobowiązany do zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc.

W omawianej sytuacji jednostka pominęła w księgach rachunkowych 2016 r. zapis księgowy doprowadzający kwotę podatku dochodowego wynikającą z ksiąg rachunkowych do wysokości podatku dochodowego wykazanego w deklaracji rocznej. Jeśli jednostka uzna ten błąd za nieistotny (w tym przypadku podatek należny wynikający z deklaracji CIT-8 był niższy od uiszczonych i zarachowanych w trakcie roku zaliczek), to korektę ujmie w księgach rachunkowych 2017 r., zapisem:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
Ma konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Jeśli natomiast jednostka uzna błąd za istotny, to w księgach rachunkowych 2017 r. powinna dokonać zapisu:

- Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne",
- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".


Przykład

Korekta błędu nieistotnego dotyczącego
wysokości podatku za poprzedni rok obrotowy

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. wpłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, a rok podatkowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
   
 2. W trakcie 2016 r. spółka wpłaciła zaliczki na podatek dochodowy za okres od stycznia do listopada w kwocie: 8.500 zł. Z kolei 20 stycznia 2017 r. dokonała wpłaty zaliczki na podatek za grudzień 2016 r. w wysokości: 1.500 zł. Suma należnych zaliczek na podatek dochodowy za 2016 r. wynosi: 10.000 zł.
   
 3. Z rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za 2016 r. złożonego do urzędu skarbowego wynika kwota podatku należnego w wysokości: 9.200 zł. Różnica między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w CIT-8 a sumą należnych zaliczek za 2016 r. wynosi: 800 zł.
   
 4. Spółka przez przeoczenie nie ujęła w księgach rachunkowych 2016 r. zapisu doprowadzającego wielkość podatku dochodowego za 2016 r. do wysokości wynikającej z zeznania rocznego, tj. kwoty: 800 zł. Błąd uznała za nieistotny i skorygowała go w księgach 2017 r., ze względu na to, że sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało już zatwierdzone.

II. Dekretacja:

Opis operacji

Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2016 r.
1. PK - zarachowanie należnych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy - dla uproszczenia zaliczki od stycznia do listopada 2016 r. ujęto jednym zapisem 8.500 zł 87 22
2. WB - wpłata ww. zaliczek do urzędu skarbowego - dla uproszczenia ujęto jednym zapisem 8.500 zł 22 13-0
3. PK - zarachowanie należnej zaliczki za grudzień 2016 r. 1.500 zł 87 22
4. PK - przeksięgowanie należnego za 2016 r. podatku dochodowego na wynik finansowy 10.000 zł 86 87
B. Zapisy w księgach 2017 r.
1. WB - wpłata do urzędu skarbowego zaliczki za grudzień 2016 r. 1.500 zł 22 13-0
2. WB - zwrot nadpłaconego podatku za 2016 r. przez urząd skarbowy 800 zł 13-0 22
3. PK - korekta dotycząca wysokości podatku za 2016 r. 800 zł 22 87

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2016 r.

Korekta błędu nieistotnego dotyczącego wysokości podatku za poprzedni rok obrotowy

B. Zapisy w księgach 2017 r.

Korekta błędu nieistotnego dotyczącego wysokości podatku za poprzedni rok obrotowy


Przykład

Korekta błędu istotnego dotyczącego
wysokości podatku za poprzedni rok obrotowy

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. wpłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, a rok podatkowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
   
 2. W trakcie 2016 r. spółka wpłaciła zaliczki na podatek dochodowy za okres od stycznia do listopada w kwocie: 50.000 zł.
   
 3. Z rocznego zeznania podatkowego CIT-8 za 2016 r. złożonego do urzędu skarbowego wynika kwota podatku należnego w wysokości: 20.000 zł. Różnica między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w CIT-8 a sumą należnych zaliczek za 2016 r. wynosi: 30.000 zł.
   
 4. W 2017 r. spółka otrzymała zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. w wysokości: 30.000 zł.
   
 5. Okazało się, że przez przeoczenie jednostka nie ujęła w księgach rachunkowych 2016 r. zapisu ustalającego wielkość podatku dochodowego za 2016 r. do wysokości wynikającej z zeznania rocznego. Błąd uznała za istotny i skorygowała go w księgach 2017 r., ze względu na to, że sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało już zatwierdzone.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2016 r.
1. PK - zarachowanie należnych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy - dla uproszczenia zaliczki od stycznia do listopada 2016 r. ujęto jednym zapisem 50.000 zł 87 22
2. WB - wpłata zaliczek na podatek do urzędu skarbowego - dla uproszczenia ujęto jednym zapisem 50.000 zł 22 13-0
3. PK - przeksięgowanie należnego za 2016 r. podatku dochodowego na wynik finansowy 50.000 zł 86 87
B. Zapisy w księgach 2017 r.
1. WB - zwrot nadpłaconego podatku za 2016 r. przez urząd skarbowy 30.000 zł 13-0 22
2. PK - korekta dotycząca wysokości podatku za 2016 r. 30.000 zł 22 82

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2016 r.

Korekta błędu istotnego dotyczącego wysokości podatku za poprzedni rok obrotowy

B. Zapisy w księgach 2017 r.

Korekta błędu istotnego dotyczącego wysokości podatku za poprzedni rok obrotowy

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.