vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Nieujęcie kosztów wynagrodzeń w księgach roku, którego dotyczą

Wynagrodzenia pracowników za listopad i grudzień 2016 r. nie zostały wypłacone w terminie. Wypłaciliśmy je dopiero w 2017 r. Nie wprowadziliśmy tych wynagrodzeń do ksiąg 2016 r. Jakich zapisów powinniśmy dokonać w księgach rachunkowych 2017 r.?

Rozliczenie bilansowe

Przy zaliczaniu wynagrodzeń oraz naliczonych od tych wynagrodzeń składek ZUS - łącznie ze składkami na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) - do kosztów bilansowych obowiązuje zasada memoriału, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tej zasady, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Z punktu widzenia prawa bilansowego nie ma znaczenia data uregulowania zobowiązania.

Należne pracownikom wynagrodzenia za listopad i grudzień 2016 r., jak i naliczone od tych wynagrodzeń składki ZUS, należało ująć w księgach rachunkowych 2016 r.

Rozliczenie podatkowe

Dla celów podatkowych wynagrodzenia pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem jednak, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 15 ust. 4g updop oraz art. 22 ust. 6ba updof).

W przypadku natomiast niedotrzymania przez pracodawcę tego terminu do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 updof, co oznacza, że podlegać one będą zaliczeniu do kosztów w miesiącu, w którym zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika. W tym przypadku moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów będzie inny dla celów bilansowych i podatkowych.

Do składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez płatnika składek), FP i FGŚP od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę opłaconych w terminie, stosuje się art. 15 ust. 4h updop oraz art. 22 ust. 6bb updof. W myśl tych przepisów składki te stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone:

1) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne (np. od wynagrodzeń za sierpień wypłaconych w sierpniu) - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (tj. do 15-go następnego miesiąca, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),

2) z tytułu wynagrodzeń wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (np. od wynagrodzeń za sierpień wypłaconych we wrześniu) - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia powyższym terminom, do składek tych należy stosować art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d updof, co oznacza, że podlegać one będą zaliczeniu do kosztów nie wcześniej niż w miesiącu ich faktycznej zapłaty. W tej sytuacji moment zaliczenia składek ZUS do kosztów będzie się różnić dla celów bilansowych i podatkowych.

Rozwiązania ewidencyjne

W księgach rachunkowych niewypłacone wynagrodzenia i należne od nich składki ZUS, można wykazać w ewidencji analitycznej do konta kosztów jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup). Natomiast w miesiącu, w którym zostaną zapłacone, nastąpi ich przeksięgowanie na konto kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów. Zasady tej nie można jednak zastosować na przełomie roku. W przypadku bowiem wypłaty zaległych wynagrodzeń w następnym roku obrotowym (2017 r.), wynagrodzenia i składki ZUS, które nie są kosztem uzyskania przychodów w okresie, którego dotyczą (2016 r.) powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych tego roku w ewidencji analitycznej jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (nkup). Natomiast w 2017 r., gdy staną się kosztem uzyskania przychodów, jednostka powinna uwzględniać te składniki wyłącznie w rachunku podatkowym "statystycznie", doliczając je do kosztów uzyskania przychodów. Nie mogą one być wprowadzane do ksiąg 2017 r., gdyż nie są kosztem bilansowym tego roku.

Wynagrodzenia i należne od nich składki ZUS ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą. Nie ma znaczenia termin ich zapłaty. Jeżeli jednak jednostka nie zaliczyła wynagrodzeń do kosztów roku, którego dotyczyły, i sprawozdanie finansowe za ten rok zostało już zatwierdzone, jest zobowiązana ten błąd skorygować w księgach roku, w którym błąd ten wykryła. Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ popełnionego błędu na jakość zatwierdzonego sprawozdania finansowego był istotny, czy też nie. Ma tu bowiem zastosowanie art. 54 ustawy o rachunkowości.

Jeśli błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych jest uznany za nieistotny, to skutki takiego błędu wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego. W omawianej sytuacji zapisy w księgach rachunkowych mogą być następujące:

    1) kwota wynagrodzeń:
      - Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" lub 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" (jeżeli taką zasadę przyjęto w polityce
         rachunkowości do ewidencji błędów nieistotnych dotyczących lat ubiegłych),
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
   2) składki ZUS obciążające pracodawcę:
      - Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne"
         (jeżeli taką zasadę przyjęto w polityce rachunkowości do ewidencji błędów nieistotnych dotyczących lat
         ubiegłych),
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

W przypadku gdy kwota wypłacanych wynagrodzeń jest na tyle istotna, że sprawozdania finansowego za rok poprzedni nie można uznać za rzetelnie i jasno przedstawiającego obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki (tj. nie spełnia ono wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości), wówczas ich kwotę wskazane jest odnieść na kapitał (fundusz) własny i wykazać jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych". W takiej sytuacji kwotę wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę należy wprowadzić do ksiąg bieżącego roku, zapisem:

      - Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" oraz 22 "Rozrachunki publicznoprawne".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.