vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji - Dodatek nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Obowiązki spółki z o.o. w likwidacji wynikające z ustawy o rachunkowości

Termin zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego

W trakcie likwidacji spółki obowiązki kierownika jednostki przejmuje jej likwidator. Wynika to z treści art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości. Ponadto na podstawie art. 280 K.s.h. do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, odnoszące się do rozwiązania i likwidacji spółki, stanowią inaczej.

Oznacza to m.in., że likwidatorzy są odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich obowiązków, w tym z tytułu nadzoru, w zakresie rachunkowości, tj. odpowiadają za prowadzenie ksiąg rachunkowych, ustalanie stanu aktywów i pasywów oraz sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki w likwidacji.

art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych m.in. na dzień:

 • kończący rok obrotowy,
   
 • zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
   
 • poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia wymienionych zdarzeń.

Z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych wiąże się - wynikający z przepisów art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości - obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przykład

Czy spółka z o.o., będąca na dzień 31 grudnia 2016 r. w likwidacji, powinna sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r., jeśli proces likwidacji się jeszcze nie zakończył? Jeśli tak, to kto powinien takie sprawozdanie podpisać? Czy podlega ono obowiązkowemu badaniu?

Jeśli w czasie likwidacji następuje zakończenie roku obrotowego, należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji. Sprawozdanie to nie będzie podlegało jednak badaniu przez biegłego rewidenta z tego względu, że nie jest to sprawozdanie finansowe jednostki kontynuującej działalność (por. art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Roczne sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji podpisuje likwidator (jako kierownik jednostki) oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zwracamy uwagę, że dla jednostek znajdujących się w likwidacji ustawa o rachunkowości przewiduje szczególny sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jednostki wskazują, że sprawozdanie zostało sporządzone przy braku kontynuacji działania, podają również datę postawienia spółki w stan likwidacji. W bilansie sporządzanym na inny dzień niż kończący rok obrotowy (np. na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji) - wykazuje się stany aktywów na ten dzień (dane sprawozdawcze) oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten rok (dane porównawcze) - zob. art. 46 ust. 1a ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat sporządzanym za inny okres sprawozdawczy niż rok obrotowy - wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego (zob. art. 47 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że sporządzając taki rachunek zysków i strat, zaprezentowanie w nim danych za analogiczny okres roku ubiegłego może być utrudnione i poprzedzone odpowiednimi wyliczeniami doprowadzającymi to sprawozdanie do porównywalności. Dane przyjęte do tego sprawozdania nie zawsze mogą więc wynikać wprost z ksiąg rachunkowych poprzedniego roku obrotowego, dlatego też wskazane jest posiadać przejrzystą i staranną dokumentację potwierdzającą dokonane wyliczenia.

Aktywne druki i formularze Druki sprawozdań finansowych dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz utworzenie rezerwy na przyszłe straty

Postawienie spółki z o.o. w stan likwidacji oznacza, że nie jest zasadne założenie o kontynuowaniu przez nią działalności. Zatem jednostka likwidowana, w przeddzień postawienia jej w stan likwidacji - w myśl art. 29 ust. 1 i 2a ustawy o rachunkowości - powinna:

1) wycenić aktywa po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

2) utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności,

3) odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny różnice powstałe w wyniku wyceny po cenach sprzedaży netto oraz utworzenia rezerwy.

Kwoty aktualizujące wartość aktywów ujmuje się zapisem:

       - Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
       - Ma konta zespołu 0, 1, 2, 3, 5, 6.

Natomiast utworzenie rezerwy na przewidywane koszty i straty spowodowane likwidacją jednostki księguje się zapisem:

        - Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny",
        - Ma konto 83-1 "Pozostałe rezerwy".

Poza rezerwą utworzoną na przewidywane koszty związane z likwidacją, jeśli jest taka potrzeba, można także utworzyć rezerwy, o których mowa w art. 35d ustawy o rachunkowości. Tego rodzaju rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych zależnie od okoliczności, z którymi wiążą się przyszłe zobowiązania.


Przykład

I. Założenia:

 1. Przed sporządzeniem bilansu zamknięcia spółka z o.o. postawiona w stan likwidacji przeprowadziła inwentaryzację oraz wyceniła aktywa po cenie sprzedaży netto zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 29 ustawy o rachunkowości, w wyniku których:
   
  a) różnica z wyceny środka trwałego wynosi: 12.000 zł (tj. wartość księgowa środka trwałego: 51.000 zł minus możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto: 39.000 zł),
   
  b) ujawniono niedobór towarów w kwocie: 650 zł, który uznano za niezawiniony.
   
 2. Spółka utworzyła rezerwę na przewidywane koszty i straty spowodowane likwidacją w kwocie: 39.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - skutki wyceny środka trwałego: 51.000 zł - 39.000 zł =  12.000 zł 81-3 07-4
2. PK - odpisanie w koszty niezawinionego niedoboru towarów 650 zł 76-1 33
3. PK - utworzenie rezerwy na przyszłe koszty i straty 39.000 zł 81-3 83-1

III. Księgowania:

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz utworzenie rezerwy na przyszłe straty

Salda kont wykazane w bilansie zamknięcia sporządzonym na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji będą stanowiły podstawę sporządzenia bilansu otwarcia spółki z o.o. w likwidacji.

Otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia likwidacji

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości, na dzień rozpoczęcia likwidacji należy otworzyć księgi rachunkowe - w ciągu 15 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Po otwarciu ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. "w likwidacji" jest ona obowiązana składniki kapitału własnego połączyć w jeden kapitał podstawowy, zmniejszając go o udziały własne. Wynika to z art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
9
10
11
13
17
18
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60