vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zatwierdzenie i udostępnienie sprawozdania finansowego za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Termin i forma zatwierdzenia sprawozdania

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Wynika to z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W przypadku jednostek, w których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. powinno zatem zostać zatwierdzone najpóźniej 30 czerwca 2017 r. Również roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Trzeba pamiętać, że gdy jednostka zobowiązana jest na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, to badanie to powinno zostać przeprowadzone przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego (art. 53 ust. 1 ustawy). W spółkach z o.o., towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracji wzajemnej, spółkach akcyjnych oraz spółdzielniach istnieje obowiązek udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Spółka akcyjna udostępnia akcjonariuszom także sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego. Wynika to z art. 68 ustawy o rachunkowości.


Nie zatwierdza się rocznego sprawozdania finansowego jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość.


Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego powinno zostać udokumentowane np. w formie uchwały lub decyzji. Organ zatwierdzający zamieszcza w nich sformułowanie "Zatwierdza się", jednocześnie podając informacje na temat m.in.:

1) okresu, jakim objęte jest zatwierdzane sprawozdanie finansowe,

2) elementów wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego, tj.:

a) bilansu - ze wskazaniem sumy aktywów i pasywów,

b) rachunku zysków i strat - ze wskazaniem kwoty osiągniętego zysku lub poniesionej straty,

c) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia),

e) rachunku przepływów pieniężnych (jeżeli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzenia).

W przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę fizyczną zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przybiera postać oświadczenia woli. Może mieć ono uproszczoną formę, tzn. wystarczające jest, że na wszystkich elementach wchodzących w skład sprawozdania finansowego właściciel zamieści adnotację "Zatwierdzam". Jednocześnie powinien wskazać datę zatwierdzenia sprawozdania i złożyć swój podpis.

Przykład uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego podlegającego badaniu został przedstawiony w ramce.

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki, które kontynuują działalność, w myśl art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości, mają 15 dni na ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Po tym dniu jednostka nie ma możliwości wprowadzania zmian do ksiąg rachunkowych dotyczących roku, którego sporządzone sprawozdanie finansowe dotyczy. Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega bowiem na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Przykładowa uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "XYZ" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

§ 1

Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego za 2016 r., zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz opinią biegłego rewidenta, który badał to sprawozdanie finansowe, Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2016 r., na które składają się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r., który zamknął się sumą bilansową: 18.501.230 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych),
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., który zamknął się zyskiem netto w wysokości: 850.032 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
5) rachunek przepływów pieniężnych,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała została powzięta jednomyślnie.

Wspólnicy:

Cyryl Kowalski, Eugeniusz Nowak

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
17
19
21
24
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60