vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Koszty i ich korekta w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017

Korekta kosztów amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji

Podatnik prowadzący księgę podatkową w 2016 r. nabył i oddał do użytkowania środek trwały. W kwietniu 2017 r. otrzymał dofinansowanie z UE do jego zakupu. W jaki sposób powinien dokonać w księdze podatkowej korekty kosztów podatkowych w sytuacji, gdy w miesiącu otrzymania dopłaty poniesione przez niego koszty są mniejsze niż kwota korekty, której zobowiązany jest dokonać, ale jednocześnie narastająco (od początku roku do kwietnia 2017 r.) koszty są większe od wartości korekty?

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, w przypadku osób fizycznych nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof). Z kolei z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof wynika, że kosztów podatkowych nie stanowią odpisy m.in. z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych składników:

 • odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo 
   
 • zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wobec tego, gdy dofinansowanie do nabycia środka trwałego wpływa na rachunek bankowy przedsiębiorcy po przyjęciu m.in. środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji, to podatnik powinien dokonać odpowiedniej korekty kosztów powstałych z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. korektę amortyzacji spowodowaną uzyskaniem dofinansowania do zakupu środka trwałego należy zrealizować w miesiącu faktycznego otrzymania dofinansowania. Obecnie w sytuacji, gdy korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, czyli np. w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma już po przyjęciu do użytkowania dotację na nabycie lub wytworzenie środka trwałego, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (art. 22 ust. 7c ustawy o pdof). Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w wymienionych przepisach, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 7d ustawy o pdof).

W omawianym przypadku korekty amortyzacji podatnik powinien więc dokonać w księdze podatkowej za miesiąc, w którym otrzymał dokument potwierdzający wpływ kwoty dofinansowania do zakupu środka trwałego (wyciąg bankowy), tj. w kwietniu 2017 r. Z pytania wynika, że kwota korekty przekracza łączne koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika w miesiącu otrzymania dopłaty. W takim przypadku - zgodnie ze wskazanym wcześniej art. 22 ust. 7d ustawy - korektę do wysokości kosztów danego miesiąca należy zaksięgować ze znakiem minus w kolumnie 13 księgi "Pozostałe wydatki" (w której były ujmowane odpisy amortyzacyjne od środka trwałego), a resztę wykazać ze znakiem plus w kolumnie 8 "Pozostałe przychody". Zapisu tego dokonać trzeba na podstawie dowodu księgowego spełniającego warunki określone w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W dowodzie tym należy zamieścić wyliczenie kwoty korekty, w tym części wpływającej na koszty i części księgowanej w przychody.

W pytaniu wskazano, że koszty uzyskania przychodów narastająco, tj. od stycznia do kwietnia 2017 r., były wyższe niż kwota korekty. Z literalnego brzmienia art. 22 ust. 7d ustawy o pdof wynika jednak, że konieczność zaksięgowania odpowiedniej kwoty korekty w przychody podatkowe wystąpi, gdy koszty danego miesiąca (poniesione w tym tylko okresie rozliczeniowym) będą niższe od kwoty korekty. Taką interpretację omawianego przepisu potwierdza również uzasadnienie do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595), która wprowadziła go do ustawy o pdof. W uzasadnieniu tym mówi się o niższych niż kwota korekty kosztach "bieżącego" okresu rozliczeniowego. To wskazuje, że chodzi o jeden konkretny miesiąc, w którym ma być dokonana korekta. Zatem fakt, że narastająco koszty od początku roku do miesiąca dokonania korekty są wyższe niż kwota korekty, nie ma w tym przypadku znaczenia.

Ustalając koszty danego miesiąca porównywane z kwotą korekty, należy przyjąć sumę wszystkich kosztów tego miesiąca, a nie tylko kosztów ujętych w kolumnie, w której ma być dokonana korekta. Tym samym może się zdarzyć sytuacja, w której łączna wartość kosztów danego miesiąca będzie wyższa niż kwota korekty, ale kolumna przeznaczona do ewidencji kosztów, w której zostanie ujęty zapis korygujący, po podsumowaniu na koniec miesiąca wykaże wartość ujemną.

Przykład

Założenia

 1. Przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sierpniu 2016 r. kupił maszynę do produkcji napojów i wprowadził ją do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej równej 178.000 zł. Jej amortyzację według stawki z Wykazu w wysokości 14% rozpoczął we wrześniu 2016 r. Miesięczny odpis wynosi 2.076,67 zł (178.000 zł × 14% : 12 miesięcy). 
   
 2. W kwietniu 2017 r. przedsiębiorca otrzymał dotację na zakup maszyny, pokrywającą 30% jej wartości, tj. 53.400 zł. W tej sytuacji podatnik w kwietniu 2017 r. ustalił:

  - wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego będącą kosztem: 1.453,67 zł, tj. 2.076,67 zł × 70%, 
  - wielkość korekty kosztów dokonanych dotychczas odpisów amortyzacyjnych: 4.361 zł, tj. [(2.076,67 zł - 1.453,67 zł) × 7 m-cy].
   
 3. Do kosztów uzyskania przychodów kwietnia 2017 r. podatnik zaliczył odpis amortyzacyjny już w pomniejszonej kwocie. 
   
 4. Podatnik podliczył wszystkie wartości ujęte w kwietniu 2017 r. w kolumnach księgi podatkowej przeznaczonych do ewidencji kosztów i wyniosły one łącznie 2.340 zł. W tej sytuacji podatnik musi zmniejszyć koszty podatkowe kwietnia o kwotę 2.340 zł, a kwotę 2.021 zł zaliczyć do przychodów.

Zapisy w księdze podatkowej

Podatnik ujął pod datą 30 kwietnia 2017 r.:

- odpis amortyzacyjny za kwiecień 2017 r. od środka trwałego w wartości 1.453,67 zł w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki", na podstawie ewidencji środków trwałych, 
- korektę odpisów amortyzacyjnych środka trwałego, wpisując kwotę 2.340 zł ze znakiem minus w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" i w tym samym wierszu kwotę 2.021 zł ze znakiem plus w kolumnie 8 "Pozostałe przychody", na podstawie sporządzonego dowodu księgowego.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.