vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Działalność usługowa w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Jak księgować usługi długoterminowe?

Ewidencja przychodów

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można określić w sposób wiarygodny. Tak stanowi art. 34a ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W praktyce ustawa o rachunkowości umożliwia wybór następujących sposobów ustalania (szacowania) przychodu z niezakończonych umów budowlanych:

1) przychód ustala się jako część ceny umownej przypadającej na wykonaną część usługi, przy czym cena ta może być:

a) ustalana metodą "koszty plus", czyli poprzez powiększenie rzeczywiście poniesionych kosztów o narzut zysku - metoda stosowana stosunkowo rzadko, gdy nie da się z góry ustalić ceny na daną usługę lub gdy ze względu na nieprzewidziane okoliczności ustaloną cenę trzeba by było ustawicznie aktualizować, np. w odniesieniu do prototypowych projektów, usuwania nietypowych awarii - przychodem z wykonania takiej usługi są wtedy rzeczywiście poniesione koszty wytworzenia powiększone o narzut zysku, liczony jako odpowiedni procent kosztów,

b) określona ryczałtowo, czyli wynikać z wynegocjowanego, z góry ustalonego wynagrodzenia za wykonanie całości usługi - przychodem z wykonania usługi jest wówczas część ceny ryczałtowej odpowiadająca stopniowi zaawansowania usługi, przy czym na dzień bilansowy musi nastąpić wiarygodny pomiar stopnia zaawansowania usługi jedną z wybranych przez jednostkę metod:

- "od strony wsadu" - czyli na podstawie zużycia czynników produkcji, które charakteryzują postęp prac; najczęściej stosuje się pomiar według kosztów wytworzenia (ustalenie przewidywanych kosztów wytworzenia całej usługi wymaga posiadania wiarygodnego preliminarza kosztów); w takim przypadku dotychczas poniesione koszty wytworzenia porównuje się z kosztami wytworzenia niezbędnymi do wykonania całości usługi i ustala się procent wykonania,

- "od strony efektu" - tu najczęściej pomiar następuje w drodze spisu z natury (obmiaru) wykonanych elementów usługi; stwierdzoną ilość wycenia się według cen jednostkowych przyjętych do ustalenia ceny ryczałtowej całej usługi, a następnie porównuje się łączną wartość wykonanych elementów usługi z ceną ryczałtową i wyprowadza procent wykonania usługi,

2) przychód ustala się w wysokości prawdopodobnego zwrotu kosztów rzeczywiście poniesionych na wykonanie usługi; w takiej sytuacji zysk jest zerowy lub powstaje strata.

Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów, na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową (art. 34a ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Do ewidencji przychodów z usług długoterminowych służy konto 70-0 "Sprzedaż usług". Jeśli w trakcie roku były wystawiane faktury częściowe na podstawie protokołów odbioru robót, powinny być ewidencjonowane na tym koncie na ogólnych zasadach. Na dzień bilansowy należy porównać kwotę przychodów oszacowanych z wartością przychodów ujętą na koncie 70-0. Jeżeli wystąpi różnica, ujmuje się ją w księgach rachunkowych następująco:

• nadwyżka przychodów objętych fakturami nad kwotą oszacowanych przychodów

- Wn konto 70-0 "Sprzedaż usług",

- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",

• nadwyżka przychodów oszacowanych nad kwotą przychodów objętych fakturami

- Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",

- Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".

Ewidencja kosztów

Ewidencję rzeczywistych kosztów wytworzenia usług prowadzi się bieżąco na koncie syntetycznym 50 "Koszty działalności podstawowej - usługowej". Do tego konta stosuje się ewidencję analityczną według poszczególnych zleceń. Po zakończeniu każdego okresu sprawozdawczego koszt wytworzenia danej usługi przeksięgowuje się zapisem:

- Wn konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

- Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - usługowej".

W trakcie roku koszty wytworzenia dotyczące wykonanych i zafakturowanych robót ujmuje się zapisem:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych usług",

- Ma konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności".

W myśl art. 34c ust. 1 ustawy o rachunkowości, ustalenie kosztów niezakończonych na dzień bilansowy usług długoterminowych zależy od sposobu określenia (oszacowania) przychodów z danej umowy. Jeśli ustala się go jako część ceny umownej określonej metodą "koszty plus" (wskazana wcześniej w pkt 1 lit. a) lub metodą ceny ryczałtowej, której stopień zaawansowania mierzy się "od strony wsadu" (pkt 1 lit. b tiret pierwszy), albo w wysokości prawdopodobnego zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów (pkt 2), koszty osiągnięcia przychodu ze sprzedaży usługi to rzeczywiście poniesione koszty od początku wykonania usługi do dnia bilansowego pomniejszone o koszty odniesione na wyniki finansowe w poprzednich latach.

Z kolei w sytuacji gdy przychody oblicza się w odpowiedniej części ceny ryczałtowej umowy ustalonej poprzez pomiar "od strony efektu", wówczas koszty osiągnięcia przychodów ze sprzedaży usług ustala się w takiej części całkowitych kosztów usługi, jaka odpowiada stopniowi zaawansowania usługi mierzonemu przez pomiar efektów, po odliczeniu kosztów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych. Na dzień bilansowy koszt wytworzenia usługi budowlanej w wielkości ustalonej proporcjonalnie do stopnia zaawansowania tej usługi ujmuje się zapisem: Wn konto 70-1, Ma konto 58 (tylko różnicę ustaloną pomiędzy wielkością kosztów uprzednio zarachowanych a wielkością kosztów ustaloną proporcjonalnie do stopnia zaawansowania tej usługi). Jeśli na koncie 58 powstanie saldo, podlega przeksięgowaniu na rozliczenia międzyokresowe (por. art. 34c ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości), zapisami:

• nadwyżka kosztów rzeczywiście poniesionych nad kosztami oszacowanymi

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

• nadwyżka kosztów oszacowanych nad kosztami rzeczywiście poniesionymi

- Wn konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności",

- Ma konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

Przykład

Założenia

 1. Jednostka zawarła w 2016 r. umowę na usługę budowlaną, której okres realizacji wynosić ma 12 miesięcy, tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Zgodnie z umową cena ryczałtowa za wykonanie usługi wyniesie netto 135.000 zł plus VAT według stawki 23%. Planowane koszty wytworzenia usługi to 115.000 zł. 
   
 2. Rzeczywiste koszty wykonania robót poniesione w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 47.000 zł, natomiast przychody ze sprzedaży na podstawie faktury za wykonany I etap robót wyniosły 48.000 zł netto (plus VAT: 11.040 zł). 
   
 3. Na dzień 31 grudnia 2016 r. stopień zaawansowania robót, ustalony drogą technicznego obmiaru prac, wyniósł 40%. Szacowany przychód do dnia bilansowego wyniósł więc 54.000 zł, tj. 135.000 zł × 40%. Szacowane koszty wyniosły 46.000 zł, tj. 115.000 zł × 40%.

Dekretacja pod datą 31 grudnia 2016 r.

1. PK - nadwyżka przychodów oszacowanych nad przychodami
objętymi fakturami (54.000 zł - 48.000 zł): 
6.000 zł
- Wn konto 65 "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe",
- Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".
2. PK - nadwyżka kosztów rzeczywiście poniesionych nad kosztami oszacowanymi (47.000 zł - 46.000 zł):  1.000 zł
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 58 "Rozliczenie kosztów działalności".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.