vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej

Do nowo utworzonej spółki jawnej jeden ze wspólników wniósł wkład pieniężny oraz wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Drugi wspólnik wniósł wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci pracy własnej. Wkłady wspólników, będących osobami fizycznymi, są równe. Jak zaksięgować kapitały własne wspólników?

1.1. Zasady funkcjonowania spółki jawnej w świetle przepisów prawa handlowego

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jest ona odrębnym podmiotem prawa. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 K.s.h.). Przez umowę spółki jawnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Spółka ta jest jednostką organizacyjną posiadającą własny majątek. W myśl bowiem art. 28 K.s.h., majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Majątek ten jest odrębny od osobistych majątków wspólników w spółce jawnej. Kodeks spółek handlowych wymaga, aby umowa spółki jawnej określała wkłady wnoszone przez każdego wspólnika oraz ich wartość (art. 25 pkt 2 K.s.h.). Wkłady wnoszone do spółki mogą mieć charakter pieniężny albo niepieniężny. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art. 48 § 2 K.s.h.). Wartości rzeczywiście wniesionego wkładu odpowiada udział kapitałowy wspólnika. Podatnikami podatku dochodowego w spółce jawnej są poszczególne osoby fizyczne (lub prawne) będące wspólnikami w spółce jawnej, a nie ta spółka. Przychody z udziału w spółce jawnej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku tej spółki. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa poszczególnych wspólników do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, a także wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz do odliczania strat (art. 8 ust. 1 i 2 updof).

1.2. Ewidencja księgowa wkładów wniesionych do spółki jawnej


Zadeklarowane wkłady pieniężne

W księgach rachunkowych spółki jawnej rozrachunki ze wspólnikami - w tym z tytułu zadeklarowanych i wnoszonych wkładów - mogą być prowadzone na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". W ewidencji analitycznej prowadzonej do tego konta wskazane jest jednak wyodrębnienie poszczególnych wspólników.

Warto przy tym zaznaczyć, iż kapitał podstawowy spółki jawnej nie podlega rejestracji. Poza tym przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają wysokości tego kapitału. W księgach rachunkowych spółki jawnej na koncie 80 "Kapitał podstawowy" należy ująć wynikającą z umowy spółki wartość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika.

Należne wkłady na kapitał podstawowy w wartości określonej w umowie spółki ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Imienne konto wspólnika),
      - Ma konto 80 "Kapitał podstawowy".

Natomiast pokrycie wkładu kapitałowego zadeklarowanego przez wspólników, w przypadku gdy wkłady wnoszone są w postaci środków pieniężnych, ewidencjonuje się - w zależności od tego czy wpłaty dokonano do kasy, czy na rachunek bankowy spółki - zapisem:

      - Wn konto 10 "Kasa" lub 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Imienne konto wspólnika).

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione w formie aportu

Wniesienie do spółki jawnej wkładu rzeczowego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej ujmuje się w ewidencji księgowej tej spółki za pośrednictwem konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto wspólnika). Aktywa wchodzące w skład wniesionego aportem przedsiębiorstwa księguje się zapisem: Wn odpowiednie konto (w zależności od przejętego składnika majątku), Ma konto 24. Z kolei zobowiązania ewidencjonuje się zapisem: Wn konto 24, Ma odpowiednie konto (w zależności od przejętego zobowiązania). Zadeklarowaną w umowie spółki wartość wkładów księguje się przy tym według zasad ogólnych, zapisem: Wn konto 24, Ma konto 80.

Należy jednak zauważyć, iż w przypadkach wniesienia przedsiębiorstwa jako aportu, co do zasady, nie określa się w umowie spółki (aneksie do niej) ceny poszczególnych składników, a jedynie jego łączną cenę. Poszczególne objęte tą ceną składniki wycenia się wtedy dla celów bilansowych w ich wartości godziwej, tzn. w cenie rynkowej, korzystając w miarę potrzeby z pomocy rzeczoznawcy. Na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Imienne konto wspólnika) może powstać więc różnica między wartością wskazaną w umowie spółki a wartością godziwą przejętych aktywów netto (tj. aktywów pomniejszonych o zobowiązania).

Uwzględniając wyjaśnienie MF, które cytujemy na str. 3 niniejszej publikacji powstała na koncie 24 różnica wpłynie na kapitał podstawowy, czyli w księgach rachunkowych należy ją odnieść na konto 80, zapisem:

      - Wn/Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Imienne konto wspólnika),
      - Ma/Wn konto 80 "Kapitał podstawowy".

W przypadku otrzymania przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) nie znajdują bowiem zastosowania przepisy art. 33 ust. 4art. 44d ustawy o rachunkowości, dotyczące wartości firmy.

Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy własnej

W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego wspólników jest świadczenie pracy własnej lub usług na rzecz spółki, nie księguje się wartości deklarowanego wkładu. Oznacza to, że kapitał własny wykazywany w księgach rachunkowych może być wówczas niższy od sumy wkładów wynikających z umowy spółki.

Będące przedmiotem wkładu kapitałowego wspólników świadczenie pracy własnej lub usług na rzecz spółki, zalicza się na zwiększenie kapitału - w wartości rzeczywiście wykonanych na rzecz spółki świadczeń (ewidencji podlega bowiem rzeczywiście wykonana praca lub usługa, a nie zamiar jej wykonania), zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 80 "Kapitał podstawowy".

Powyższą operację można też zaksięgować za pośrednictwem konta 24 "Pozostałe rozrachunki", zapisem:

1) zarachowanie wartości wykonanej pracy własnej lub usług w koszty działalności operacyjnej: Wn konto 40 lub konto zespołu 5, Ma konto 24,

2) zwiększenie kapitału podstawowego: Wn konto 24, Ma konto 80.

Ewidencję księgową operacji związanych z wniesieniem przez wspólników wkładów do nowo utworzonej spółki jawnej przedstawiono na poniższym przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

 1. Do nowo utworzonej spółki jawnej jeden ze wspólników wniósł wkład pieniężny w wysokości: 1.000 zł oraz dodatkowo wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a drugi wniósł wkład pieniężny w wysokości: 1.000 zł oraz wkład niepieniężny w postaci pracy własnej. Wkłady wspólników są równe.
   
 2. W lipcu 2017 r. na rachunek bieżący spółki wpłynęły od wspólników środki tytułem pokrycia wkładu pieniężnego.
   
 3. Zgodnie z umową, wartość wnoszonego przedsiębiorstwa wynosi: 1.000.000 zł. Aktywa wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa wyceniono w wartości godziwej na kwotę: 1.037.000 zł. Wartość godziwa aktywów netto wyniosła: 1.000.000 zł. Wartości poszczególnych aktywów i zobowiązań przedstawiają się następująco:
Lp. Przedmiot wkładu Wartość godziwa (zł)
1. Środki trwałe 943.000
2. Towary 73.000
3. Należności od odbiorców 21.000
4. Razem aktywa 1.037.000
5. Zobowiązania wobec dostawców 37.000
6. Aktywa netto (poz. 4 - poz. 5) 1.000.000
 1. W sierpniu 2017 r. wspólnik wykonał na rzecz spółki prace o wartości: 5.500 zł.
   
 2. Koszty działalności operacyjnej spółka ujmuje wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wartość wkładów zadeklarowana w umowie spółki jawnej: 1.000 zł + 1.000.000 zł + 1.000 zł =  1.002.000 zł 24 80
2. WB - wpływ środków pieniężnych od wspólników tytułem pokrycia wkładu pieniężnego (kwota łączna) 2.000 zł 13-0 24
3. PK - wprowadzenie do ksiąg spółki jawnej składników przedsiębiorstwa wniesionego jako wkład:      
   a) aktywa ogółem wchodzące w skład wniesionego przedsiębiorstwa
        według wartości godziwej, w tym:
1.037.000 zł   24
      - środki trwałe 943.000 zł 01  
      - towary 73.000 zł 33  
      - należności od odbiorców 21.000 zł 20  
   b) zobowiązania 37.000 zł 24 21
4. PK - zarachowanie wartości wykonanej przez wspólnika pracy własnej na rzecz spółki w koszty i na zwiększenie kapitału 5.500 zł 40 80

III. Księgowania:

Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy własnej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.