vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Aport do spółki komandytowej w księgach spółki i wspólnika będącego spółką kapitałową

We wrześniu 2017 r. została zawiązana spółka komandytowa w branży deweloperskiej. Z umowy tej spółki wynika, że jeden ze wspólników (spółka z o.o. "X") wniesie wkład rzeczowy w postaci gruntu. Grunt u wnoszącego figurował na koncie "Towary". Wartość wnoszonego aportu określona została w umowie. Wynikała ona z wartości księgowej towaru w spółce "X" powiększonej o kwotę VAT. Taką samą wartość wkładu wpisano do KRS. Spółka "X" wystawiła fakturę dokumentującą przekazanie aportu, przy czym z umowy wynikało, iż VAT nie jest zwracany wnoszącemu. Jak zaksięgować powyższe operacje w księgach spółki otrzymującej i spółki wnoszącej aport?

2.1. Ujęcie w księgach składników majątku otrzymanych w formie aportu

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają minimalnej wielkości kapitału spółki komandytowej, co oznacza, że jego wielkość dostosowuje się do potrzeb spółki, wynikających z rozmiarów prowadzonej przez nią działalności. Wysokość kapitału podstawowego odzwierciedla łączna wartość wkładów wniesionych przez wspólników do spółki. Co istotne, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość powinny być zawarte w umowie spółki komandytowej (por. art. 105 pkt 4 K.s.h).

Wartość wkładu zadeklarowaną w umowie spółki (zawartej w formie aktu notarialnego) można ująć w księgach spółki komandytowej, zapisami:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Konto imienne wspólnika),
      - Ma konto 80 "Kapitał podstawowy".

Natomiast wniesienie przez wspólnika zadeklarowanego wkładu w zależności od rodzaju składnika aktywów można ująć zapisem:

      - Wn różne konta, np. 01, 02, 03, 04, 08, 20, 24, 31, 33,
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Konto imienne wspólnika).

Jak wynika z pytania spółka komandytowa działa w branży deweloperskiej. Należy zauważyć, że szczegółowe rozwiązania w zakresie głównych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych do działalności deweloperskiej zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska" (KSR nr 8), którego stosowanie umożliwiają jednostce przepisy art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Według wskazówek KSR nr 8, nabyty grunt (tu: otrzymany w formie aportu) do dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w bilansie w zależności od stanu faktycznego w momencie jego nabycia. I tak, jeżeli deweloper zakupił grunt dla realizacji ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, jednak jego rozpoczęcie zostało opóźnione, to klasyfikuje go do towarów i ujmuje na koncie 33 "Towary". W przypadku gdy deweloper zakupił grunt bez zamiaru realizacji ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, klasyfikuje go do inwestycji i ujmuje na koncie 04 "Inwestycje w nieruchomości". Jeśli natomiast grunt ma być wykorzystywany na własne potrzeby dewelopera, to stanowi własny środek trwały (konto 01 "Środki trwałe").

Przepisy prawne Treść Krajowych Standardów Rachunkowości,
w tym KSR nr 8, dostępna jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

W momencie przeznaczenia gruntu własnego, wykazywanego pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna lub środek trwały pod realizację ściśle określonego przedsięwzięcia deweloperskiego, następuje jego przekwalifikowanie do towarów (zapasy). Następnie w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia deweloperskiego wartość gruntu wynikającą z ksiąg rachunkowych, odnosi się w ciężar kosztów produkcji w toku. Jeżeli deweloper stosuje konta kosztów według rodzaju, przeklasyfikowanie do produkcji w toku gruntu następuje przy wykorzystaniu konta "Obiekty w zabudowie" wchodzącego w skład konta kosztów według rodzaju "Zużycie materiałów i energii". Według KSR nr 8, grunt po rozpoczęciu przedsięwzięcia deweloperskiego nabiera charakteru produkcji w toku, gdyż stanowi istotny element budynku lub lokali znajdujących się w nim - bez gruntu nie będzie można ich sprzedać. Nie są to więc typowe towary, które będąc w zapasie mogą być natychmiast, samodzielnie sprzedane.

2.2. Wyksięgowanie z ewidencji spółki z o.o. składnika wniesionego aportem i objęcie udziałów w zysku spółki osobowej

Udziały i akcje w polskich i zagranicznych spółkach kapitałowych, komandytowo-akcyjnych i spółdzielniach oraz wkłady w spółkach jawnych i komandytowych zalicza się zazwyczaj do aktywów finansowych (długoterminowych), których ewidencję prowadzi się na koncie 03 "Długoterminowe aktywa finansowe". Według art. 35 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. W przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, ceną nabycia udziałów (aktywów finansowych) będzie wartość bilansowa (księgowa) tego wkładu. Należy zaznaczyć, że dla celów bilansowych nie ustala się przychodu z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego. Natomiast dla celów podatkowych do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Wynika to wprost z art. 12 ust. 4 pkt 3c updop. W rezultacie, jeżeli przedmiotem wkładu do spółki komandytowej jest składnik majątku obrotowego (towar), ewidencja wniesienia aportu może przebiegać następująco:

      - Wn konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe",
      - Ma konto 33 "Towary".

2.3. Zasady rozliczania i ewidencji księgowej VAT od aportu


Ewidencja księgowa kwoty VAT u wnoszącego aport

Przypominamy, iż dla celów VAT aport towarów (także nieruchomości) traktowany jest analogicznie jak odpłatna dostawa towarów (o ile wnoszący aport występuje w roli podatnika). Wnoszący aport (podatnik) dokumentuje tę transakcję fakturą. Do aportu stosuje się stawkę VAT właściwą dla dostawy danego towaru (z możliwością stosowania ustawowych zwolnień z VAT). Przy aportach stosuje się ogólną zasadę ustalania podstawy opodatkowania określoną w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Ewidencja księgowa kwoty VAT u wnoszącego aport zależy od uzgodnień pomiędzy wnoszącym a przyjmującym aport. W tym zakresie mogą wystąpić dwie sytuacje, tj. VAT zwracany jest wnoszącemu aport lub też nie. Jeżeli z umowy wynikać będzie, że kwota VAT zostanie spółce wnoszącej aport zwrócona, to kwotę tego podatku wnoszący aport może ująć w księgach, zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu VAT należnego".

Natomiast w sytuacji, gdy VAT nie jest zwracany spółce wnoszącej aport, kwotę tego podatku zazwyczaj odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu VAT należnego".

W sytuacji opisanej w pytaniu - naszym zdaniem - możliwe do zastosowania jest również inne rozwiązanie ewidencyjne. Z treści pytania wynika, że VAT nie jest zwracany wnoszącemu aport, przy czym w umowie spółki wkład oznaczono w wartości brutto, tj. obejmującej VAT. W takiej sytuacji można przyjąć, że cena nabycia udziałów w zysku spółki komandytowej obejmuje wartość księgową wkładu oraz kwotę VAT należnego. Przy tym podejściu kwotę VAT wykazaną na fakturze można odnieść - zamiast w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych - na zwiększenie wartości nabytych udziałów, zapisem: Wn konto 03, Ma konto 22-2.

Należy jednak pamiętać, że VAT należny od aportu nie jest kosztem uzyskania przychodu (por. art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b updop).

Przykład

Wniesienie aportu przez spółkę z o.o.

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o., będąca podatnikiem VAT, wniosła do spółki komandytowej aport w postaci nieruchomości gruntowej stanowiącej dotychczas towar o wartości bilansowej: 1.000.000 zł, na którym będzie wybudowany budynek mieszkalno-usługowy. Wartość rynkowa tej nieruchomości wykazana w akcie notarialnym wyniosła: 1.230.000 zł.
   
 2. W związku z wniesieniem aportu wystawiono fakturę na kwotę brutto: 1.230.000 zł, w tym VAT: 230.000 zł.
   
 3. Zgodnie z warunkami umowy VAT nie jest zwracany wnoszącemu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WZ - wyksięgowanie nieruchomości gruntowej z ksiąg rachunkowych 1.000.000 zł 03 33
2. FS - VAT należny od aportu 230.000 zł 03 22-2

III. Księgowania:

Wniesienie aportu przez spółkę z o.o.

Ewidencja księgowa kwoty VAT u otrzymującego aport

VAT wykazany w fakturze podlega u nabywcy odliczeniu na zasadach ogólnych. Nabywca może zatem odliczyć VAT, jeżeli przedmiot aportu będzie służył czynnościom opodatkowanym (przy założeniu, że aport został prawidłowo opodatkowany i nie powinien być zwolniony z VAT - por. art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

Jeżeli VAT zgodnie z warunkami umowy jest zwracany wnoszącemu aport, to ujmuje się go w księgach spółki otrzymującej aport, zapisem:

   1) VAT naliczony podlegający odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   2) zwrot VAT wnoszącemu aport:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

W sytuacji gdy zgodnie z warunkami umowy spółki cena nabycia udziału w zyskach spółki komandytowej stanowi wartość brutto wniesionych aportem składników majątku, VAT naliczony może nie podlegać zwrotowi wnoszącemu aport. W takim przypadku kwota VAT zwiększy wartość kapitału podstawowego spółki, do której jest wnoszony aport. W księgach otrzymującego dokonuje się zapisu:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 80 "Kapitał podstawowy".

Przykład

Otrzymanie aportu w spółce komandytowej

I. Założenia:

Dane liczbowe z poprzedniego przykładu, przy czym ewidencja dotyczy spółki komandytowej otrzymującej aport.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PZ - otrzymanie wkładu niepieniężnego w postaci gruntu, na którym spółka komandytowa rozpocznie budowę budynku mieszkalno-usługowego 1.000.000 zł 33 24
2. FZ - VAT naliczony podlegający odliczeniu 230.000 zł 22-1 24
3. PK - kapitał podstawowy spółki komandytowej 1.230.000 zł 24 80

III. Księgowania:

Otrzymanie aportu w spółce komandytowej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.