vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport know-how

Spółka z o.o. "X" wraz z innymi udziałowcami założyła spółkę z o.o. "Y". W zamian za objęte udziały o wartości nominalnej 50.000 zł spółka "X" wniosła w postaci aportu know-how wycenione w umowie spółki "Y" na wartość 120.000 zł. Wartość księgowa wniesionego aportu wynosiła 0 zł. Spółka "X" wystawiła fakturę, ustalając VAT metodą "w stu". VAT nie jest zwracany wnoszącemu. Jakich zapisów należy dokonać w księgach wnoszącego i otrzymującego aport?

W sytuacji gdy przedmiotem wkładu są gospodarczo czynne, niefigurujące w księgach rachunkowych, bo wytworzone we własnym zakresie wartości niematerialne i prawne (np. know-how) nie nastąpi wyksięgowanie wniesionego know-how. W konsekwencji w księgach rachunkowych wnoszącego ujęty zostanie tylko przychód, zapisem: Wn konto 03, Ma konto 76-0.

Gdy wartość rynkowa składników wniesionych aportem jest wyższa od wartości księgowej wkładu niepieniężnego, powstaje różnica, którą - zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości - odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny".

Równolegle do zapisu: Wn konto 76-1, Ma konto 81-3 doprowadza się wartość nabytych udziałów do ceny nabycia, dokonując następującego zapisu: Wn konto 03-5, Ma konto 03.

Jak wynika z pytania wniesiony wkład (know-how) nie był ujęty w księgach rachunkowych wnoszącego, gdyż nie został on nabyty, lecz powstał w czasie działalności jednostki. W takiej sytuacji wskazane jest dokonanie jedynie zapisu: Wn konto 76-1, Ma konto 81-3, gdyż zapisy, o których mowa w ww. pkt 1-3 spowodowałyby niewykazywanie w bilansie wartości objętych udziałów.

Know-how jako przedmiot aportu w świetle przepisów o VAT

Wniesienie przez spółkę kapitałową aportu w postaci know-how jest czynnością opodatkowaną. Aport ten należy opodatkować tak jak odpłatną usługę. Czynność wniesienia aportu powinna być udokumentowana fakturą przez wnoszącego aport. Do takiej faktury mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące wystawiania faktur. Oznacza to, że co do zasady, wystawia się ją nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (tutaj: wniesiono aport).

Podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia aportem rzeczy bądź praw jest - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1 tej ustawy - wszystko, co stanowi zapłatę, którą wnoszący otrzyma od otrzymującego z tytułu dokonania aportu, pomniejszone o kwotę VAT. Takie też stanowisko prezentują organy podatkowe. 

Know-how jako przedmiot aportu w świetle przepisów o VATPrzykładem jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 marca 2016 r., nr IBPP3/4512-69/16/MD.

Know-how jako przedmiot aportu w świetle przepisów o VATPomocnym w ustaleniu podstawy opodatkowania tym przypadku może być wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 listopada 2013 r. w sprawach połączonych C-249/12 i C-250/12, o którym powiadomienie nr 2014/C 9/14 zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C9 z 11 stycznia 2014 r. na str. 10. W sentencji wyroku czytamy, iż:

"(...) Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a w szczególności jej art. 73 i 78 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli cena towaru została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej podatku od wartości dodanej, a dostawca tego towaru jest osobą zobowiązaną z tytułu podatku od wartości dodanej należnego w związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu, ustalona cena, w przypadku gdy dostawca nie może odzyskać od nabywcy podatku od wartości dodanej, którego żąda organ podatkowy, powinna być uznana za cenę obejmującą już podatek od wartości dodanej".

Z treści pytania wynika, że wnoszący aport nie odzyska od nabywcy kwoty VAT. Wskazuje to, że suma wartości nominalnej objętych w zamian za aport udziałów stanowi kwotę brutto zawierającą w sobie VAT. Kwotę VAT wykazaną na fakturze, wnoszący aport ujmuje w swoich księgach, zapisem:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego".

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. "X" będąca podatnikiem VAT wniosła do spółki z o.o. "Y", jako wkład niepieniężny, know-how wycenione w umowie spółki na kwotę: 150.000 zł. W zamian za wkład niepieniężny spółka objęła udziały o wartości nominalnej: 80.000 zł. Różnica w kwocie: 70.000 zł stanowi agio u otrzymującego aport.
   
 2. Przedmiot wkładu nie figuruje w księgach rachunkowych wnoszącego (wartość niematerialna i prawna wytworzona we własnym zakresie).
   
 3. Faktura dokumentująca wniesienie aportu zawierała następujące dane:

a) wartość netto: 65.040,65 zł,

b) kwota VAT należnego: 14.959,35 zł,

c) wartość brutto: 80.000 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny:      
   a) wartość nominalna objętych udziałów 80.000,00 zł 03 76-0
   b) VAT należny wynikający z faktury 14.959,35 zł 76-1 22-2
2. PK - rozliczenie różnicy powstałej na kontach pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 65.040,65 zł 76-1 81-3

III. Księgowania:

Know-how jako przedmiot aportu w świetle przepisów o VAT

Ewidencja w spółce z o.o. otrzymującej aport

Dla celów bilansowych know-how zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych, o ile zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Na podstawie tego przepisu, za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok oraz przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Jednym z warunków zaliczenia danego składnika do wartości niematerialnych i prawnych jest co do zasady jego nabycie (zakup, otrzymanie nieodpłatne, w tym w formie darowizny, czy otrzymanie w formie aportu, ale nie wykonanie we własnym zakresie). Oznacza to, iż know-how wniesione do spółki aportem o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje na koncie 02 "Wartości niematerialne i prawne".

W myśl art. 154 § 3 K.s.h, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Nie ma natomiast przeszkód, aby udziały były obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej. Gdy wartość otrzymanego wkładu niepieniężnego jest wyższa od wartości nominalnej wydanych w zamian za ten wkład udziałów, powstaje nadwyżka zwana agio, którą przekazuje się na kapitał zapasowy spółki.

W księgach rachunkowych spółki otrzymującej aport, powstałą nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów odnosi się na konto 81-1 "Kapitał zapasowy".

Zakładając, że w sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia z objęciem udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna, to wartość niematerialną i prawną (know-how) w cenie rynkowej można wprowadzić do ksiąg rachunkowych w sposób przedstawiony na poniższym przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

Dane liczbowe z poprzedniego przykładu, przy czym ewidencja dotyczy spółki z o.o., otrzymującej aport.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca otrzymanie wkładu niepieniężnego w postaci know-how:      
   a) wartość netto faktury 65.040,65 zł 30  
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu - wynikający z faktury 14.959,35 zł 22-1  
   c) wartość brutto faktury 80.000,00 zł   24
2. Wprowadzenie know-how do ewidencji bilansowej 65.040,65 zł 02 30
3. PK - utworzenie kapitału zakładowego spółki pod datą wpisu do rejestru sądowego (wartość nominalna wydanych udziałów) 80.000,00 zł 24 80
4. PK - doprowadzenie wartości początkowej know-how do wartości wynikającej z umowy spółki, czyli wartości rynkowej pomniejszonej o odliczony VAT wraz z utworzeniem kapitału zapasowego (tzw. agio): 150.000,00 zł - 65.040,65 zł - 14.959,35 zł =  70.000,00 zł 02 81-1

III. Księgowania:

Ewidencja w spółce z o.o. otrzymującej aport

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.