vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Środki trwałe i wyposażenie wniesione aportem do spółki komandytowej

Zorganizowana część przedsiębiorstwa (działalność jednoosobowa) została wprowadzona do spółki komandytowej aportem. W sporządzonym w tym celu akcie notarialnym, środki trwałe i wyposażenie wykazano w wartości rynkowej. Niektóre z tych środków trwałych w działalności jednoosobowej były umorzone częściowo, a niektóre całkowicie. W jakiej wartości i w jaki sposób należy wprowadzić środki trwałe do ewidencji środków trwałych spółki komandytowej? Jak technicznie wprowadzić wyposażenie do majątku spółki?

Dla celów bilansowych środki trwałe wchodzące w skład wniesionego do spółki komandytowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wprowadza się do ewidencji w ich wartości godziwej, tj. cenie rynkowej. Od tak ustalonej wartości początkowej spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, uwzględniając przy ustalaniu okresu i rocznej stawki amortyzacyjnej okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych (art. 32 ustawy o rachunkowości). Dokumentem księgowym, na podstawie którego wprowadza się środek trwały do ewidencji środków trwałych, jest dokument OT, który powinien zostać wystawiony z faktyczną datą przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Z kolei dla celów podatkowych, w przypadku aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub jego zorganizowanej części do spółki komandytowej, obowiązują zasady kontynuacji wyceny nabytych w ten sposób składników majątku, a także metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zatem wartość środków trwałych ustala się w wysokości wartości początkowej każdego z tych składników, wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w ramach takiego aportu (w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) dokonuje się z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący wkład (stanowią o tym art. 22 ust. 1k pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 22h ust. 3a w związku z ust. 3 updof).

Wobec powyższego spółka komandytowa powinna dla celów podatkowych prowadzić odrębną ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzić do niej środki trwałe w wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu wnoszącego aport. Dotychczasowe umorzenie poszczególnych środków trwałych również powinno zostać ujęte w tej ewidencji. Co ważne, odpisy amortyzacyjne dokonywane dla celów bilansowych nie będą wówczas uwzględniane w rachunku podatkowym. Zatem można je ujmować w ewidencji analitycznej do konta 40-0 "Amortyzacja", jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Uwaga: Do ksiąg rachunkowych spółki komandytowej otrzymującej przedsiębiorstwo w formie aportu należy wprowadzić wszystkie aktywa i pasywa wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa, w tym również wyposażenie, o którym mowa w pytaniu, tj. niskocenne składniki majątku, które zostały przez przedsiębiorcę wnoszącego aport zaliczone do kosztów w momencie oddania do używania.

Jeżeli niskocenne składniki majątku odpowiadają definicji środków trwałych zawartej w ustawie o rachunkowości (zob. art. 3 ust. 1 pkt 15), to spółka komandytowa może zaliczyć je do środków trwałych. W takiej sytuacji jednostka wprowadzi te składniki do ewidencji środków trwałych i zaksięguje na koncie 01 "Środki trwałe". Z chwilą przekazania do używania środki te mogą zostać odniesione w koszty w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Niskocennych składników majątku o wartości początkowej np. do 3.500 zł spółka komandytowa może nie zaliczać do środków trwałych, tylko do materiałów i z chwilą przekazania do używania odnieść w koszty działalności operacyjnej, jako koszt zużycia materiałów. Wskazane jest wówczas prowadzić ewidencję ilościową (pozabilansową), co ułatwi kontrolę tych składników.

Rozwiązania dotyczące sposobu ujęcia w księgach i odpisania w koszty wniesionych do spółki niskocennych składników majątku, powinny zostać opisane z polityce (zasadach) rachunkowości jednostki.

Przykład

I. Założenia:

  1. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wniosła do spółki komandytowej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako wkład niepieniężny. Wartość godziwa wnoszonych aktywów i pasywów wynosi:

a) środki trwałe: 30.000 zł,

b) należności od odbiorców: 15.000 zł,

c) niskocenne składniki majątku (wyposażenie): 8.000 zł,

d) zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług: 5.000 zł.

  1. Zadeklarowana w umowie spółki (zawartej w formie aktu notarialnego) wartość wkładów wynosi: 48.000 zł.
     
  2. Wartość jednostkowa otrzymanych niskocennych składników majątku wynosi mniej niż: 3.500 zł. Składniki te nie zostały zaliczone do środków trwałych, lecz przyjęto je do magazynu materiałów i w dniu przekazania do użytkowania odniesiono w koszty zużycia materiałów z równoczesnym ich ujęciem w ewidencji pozabilansowej.
     
  3. Koszty działalności operacyjnej jednostka ujmuje na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Aktywa wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, według wartości godziwej:      
   a) środki trwałe 30.000 zł 01  
   b) należności od odbiorców 15.000 zł 20  
   c) przyjęcie niskocennych składników majątku (wyposażenie) do magazynu 8.000 zł 31  
   d) ogółem przyjęte aktywa: 30.000 zł + 15.000 zł + 8.000 zł =  53.000 zł   24
2. Zobowiązania wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa 5.000 zł 24 21
3. Zadeklarowana w umowie spółki (zawartej w formie aktu notarialnego) wartość wkładów 48.000 zł 24 80
4. Wydanie z magazynu niskocennych składników majątku do używania 8.000 zł 40-1 31

III. Księgowania:

Środki trwałe i wyposażenie wniesione aportem do spółki komandytowej

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60