vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia - Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Wpływy i wydatki w metodzie bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych

Sprzedaż i inne wpływy z działalności operacyjnej

Jednym z najistotniejszych dla funkcjonowania jednostki aspektów jest fakt osiągania przez nią, gotówki z działalności operacyjnej. Generowanie nadwyżki pieniężnej z podstawowej działalności to jeden z pozytywnych symptomów, mogący świadczyć o zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Zatem aby generować gotówkę konieczne jest uzyskiwanie wpływów z działalności operacyjnej. Wpływy te wykazuje się w podziale na:

1) sprzedaż - w pozycji tej ujmuje się wpływy pieniężne z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów, usług i materiałów, a także otrzymane z tych tytułów zaliczki; wpływy te wykazuje się łącznie ze stanowiącym ich część należnym podatkiem od towarów i usług, a jeżeli jednostka dostarcza towary lub świadczy usługi zwolnione od podatku lub opodatkowane zerową stawką podatku od towarów i usług, wtedy wykazuje wpływy w kwocie otrzymanej,

2) inne wpływy z działalności operacyjnej - w pozycji tej wykazuje się inne, aniżeli z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów, usług i materiałów wpływy dotyczące działalności operacyjnej, np. wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat, otrzymane przy zapłacie należności z tytułu działalności operacyjnej odsetki za zwłokę, odsetki otrzymane od lokat bankowych złożonych na okres do 3 miesięcy włącznie, a także wpływy z tytułu podatku od towarów i usług z działalności inwestycyjnej, oraz wpływy z tytułu bezpośredniego zwrotu podatku od towarów i usług otrzymane z urzędu skarbowego lub z zagranicy.

Przykład

Metoda bezpośrednia - wpływy z działalności operacyjnej

I. W spółce z o.o. "Zet" w grudniu 2017 r. wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

1) uzyskano utarg ze sprzedaży gotówkowej na kwotę: 123.000 zł,

2) uregulowano:

a) należności od odbiorców na kwotę: 55.350 zł,

b) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat: 6.500 zł,

3) uzyskano zwrot VAT z urzędu skarbowego na kwotę: 10.000 zł,

4) otrzymano wpływ z tytułu prawa do znaku towarowego w wysokości: 15.000 zł,

5) pobrano z góry czynsz wynajmowanego lokalu za kolejny miesiąc: 5.000 zł.

II. W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą bezpośrednią ww. operacje ujęto w pozycji A.I, jako wpływy z działalności operacyjnej z podziałem na:

1) sprzedaż (ww. poz. I.1 + poz. I.2a): 123.000 zł + 55.350 zł = 178.350 zł,

2) inne wpływy z działalności operacyjnej (ww. poz. I.2b + poz. I.3 + poz. I.4 + poz. I.5): 36.500 zł.


Wydatki dotyczące działalności operacyjnej

Po drugiej stronie przepływów z działalności operacyjnej wykazuje się wydatki w podziale na:

1) dostawy i usługi - w pozycji tej ujmuje się wydatki na zakup materiałów, surowców, energii, towarów, usług obcych oraz zaliczki na poczet tych zakupów, łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, a jeżeli jednostka zakupuje towary lub świadczy usługi zwolnione od podatku lub opodatkowane zerową stawką podatku od towarów i usług, wtedy wykazuje wydatki w kwocie zapłaconej,

2) wynagrodzenia netto - pozycja ta obejmuje wydatki z tytułu wynagrodzeń za pracę, w tym także umów o dzieło i zlecenie, agencyjnej oraz zaliczki na wynagrodzenia wypłacone w pieniądzu - pomniejszone o obciążające pracowników składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy oraz inne potrącenia,

3) ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - w pozycji tej ujmuje się w szczególności przekazane na rachunek ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pokrywane zarówno przez pracowników jak i pracodawcę, a także wypłaty innych świadczeń pieniężnych na rzecz pracowników,

4) podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - zakres tej pozycji służy wykazaniu płatności z tytułu podatków, ceł i opłat, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, jak np. podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, podatek akcyzowy, od nieruchomości, środków transportowych i inne lokalne, wydatki z tytułu opłat skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, produktowe, na rzecz PFRON; nie ujmuje się w tej pozycji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku od towarów i usług (z wyjątkiem wpłat podatku VAT dokonanych do urzędu skarbowego) oraz wpłat z zysku,

5) inne wydatki operacyjne - ujmuje się tu wydatki nieujęte w pozycjach od 1 do 4, jak np. wydatki na podróże służbowe, wydatki z tytułu odsetek za zwłokę od zobowiązań dotyczących działalności operacyjnej, kar, wpłat kaucji, ubezpieczeń rzeczowych i osobowych, opłaty notarialne, sądowe, wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych, odszkodowania powypadkowe, zasiłki płatne w ciężar ubezpieczeń, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty wypłacane pracownikom z tytułu odzieży, narzędzi, wypłaty świadczeń urlopowych, gdy jednostka nie tworzy ZFŚS, darowizny środków pieniężnych, a także wypłacone nierozliczone zaliczki, wydatki z tytułu podatku od towarów i usług z działalności inwestycyjnej.

Przykład

Metoda bezpośrednia - wydatki z działalności operacyjnej

I. Spółka z o.o. "Delta" odnotowała w listopadzie 2017 r. następujące operacje:

1) pracownikom wypłacono wynagrodzenia o wartości brutto: 6.300 zł, w tym potrącenia na ubezpieczenia (kwota przykładowa): 1.352,99 zł, podatek PIT (kwota przykładowa): 359 zł, wartość netto: 4.588,01 zł (w rachunku przepływów pieniężnych po stronie wydatków z działalności operacyjnej w pozycji A.II.2 wykazać należy tylko kwotę wypłaconą, zatem kwotę netto),

2) zapłacono:

a) za zakupione towary o wartości brutto: 14.760 zł (w tym VAT: 2.760 zł),

b) odsetki z tytułu nieterminowej płatności: 420 zł,

3) wypłacono ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - kwota brutto: 480 zł, podatek (kwota przykładowa): 86 zł, kwota netto: 394 zł; (w rachunku przepływów pieniężnych po stronie wydatków z działalności operacyjnej w pozycji A.II.5 wykazać należy tylko kwotę wypłaconą, tj. kwotę netto: 394 zł),

4) przelano do urzędu skarbowego VAT należny: 5.475 zł,

5) uregulowano opłatę skarbową za pełnomocnictwo do urzędu gminy: 17 zł,

6) zapłacono fakturę za energię eklektyczną: 492 zł (w tym VAT: 92 zł),

7) dokonano opłaty za najem biura: 800 zł (zwolniona z VAT),

8) zapłacono rachunek telefoniczny: 123 zł (w tym VAT: 23 zł),

9) udzielono pracownikowi pożyczki z ZFŚS: 1.000 zł,

10) zakupiono samochód osobowy i przyjęto go na środki trwałe; faktura zakupu uregulowana przelewem zawierała następujące dane: wartość brutto: 30.750 zł, VAT: 5.750 zł, wartość netto: 25.000 zł (w rachunku przepływów pieniężnych po stronie wydatków z działalności operacyjnej w pozycji A.II.5 wykazać należy tylko kwotę VAT od wydatku z działalności inwestycyjnej: 5.750 zł, natomiast wartość netto będzie wykazana w sekcji wydatków inwestycyjnych),

11) przelewem zapłacono:

a) składki ZUS za poprzedni okres, w części potrącanej pracownikowi: 1.347,85 zł oraz w części finansowej przez pracodawcę: 1.244,40 zł (łączna kwota składek: 2.592,25 zł),

b) zaliczkę na podatek PIT potrącany pracownikom, w kwocie: 375 zł.

II. W rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą bezpośrednią ww. operacje ujęto w pozycji A.II jako wydatki z działalności operacyjnej z podziałem na:

1) dostawy i usługi (poz. I.2a + poz. I.6 + poz. I.7 + poz. I.8): 16.175 zł,

2) wynagrodzenia netto (poz. I.1): 4.588,01 zł,

3) ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia (poz. I.11a): 2.592,25 zł,

4) podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym (poz. I.4 + poz. I.5 + I.11b): 5.867 zł,

5) inne wydatki operacyjne (poz. I.2b + poz. I.3 + poz. I.9 + poz. I.10): 7.564 zł.

Powyższy przykład wskazuje, że przy tworzeniu rachunku przepływów pieniężnych należy dokładnie przeanalizować ponoszone koszty, gdyż nie zawsze pokrywają się one z dokonywanymi wydatkami. Składki odprowadzone do ZUS czy zaliczki na podatek dochodowy pomimo ujęcia ich w miesiącu naliczenia w księgach rachunkowych, do rachunku przepływów trafią dopiero w momencie ich uregulowania.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.