vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zamknięcie księgi podatkowej za 2017 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017

Wycena składników majątku objętych spisem

Na koniec 2017 r. będę sporządzał spis z natury. Według jakich zasad powinienem wycenić poszczególne składniki majątkowe składające się na ten remanent?

Spis z natury sporządzany na koniec roku należy wycenić. Wyceny spisu z natury dokonuje się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia. Sposób wyceny towarów objętych spisem z natury nie jest jednolity. Zgodnie z rozporządzeniem, zastosowanie w tym zakresie może mieć:

  • cena zakupu - czyli cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podlegający odliczeniu VAT, rabaty, opusty, inne podobne obniżenia, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe; w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika,
     
  • cena nabycia - tj. cena zakupu powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów i składników majątku do chwili złożenia w magazynie według ich cen zakupu, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze,
     
  • cena rynkowa - tzn. cena stosowana w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia,
     
  • koszt wytworzenia - na który składają się wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, z wykonywaniem usług lub pozyskaniem (wydobyciem) kopalin, z wyłączeniem kosztów dotyczących sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

W przypadku gdy wyceny składników objętych spisem z natury dokonuje się według ceny nabycia, konieczne jest:

1) ustalenie procentowego wskaźnika kosztów ubocznych zakupu (kolumna 11 księgi) w stosunku do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów (kolumna 10 księgi), przy pomocy wzoru:

koszty uboczne zakupu × 100
koszty zakupu towarów handlowych i materiałów


2) podwyższenie o ustalony wskaźnik jednostkowego kosztu zakupu (tj. ceny zakupu),

3) ustalenie wartości poszczególnych składników spisu (przykład).

Sposób wyceny poszczególnych składników majątkowych wykazywanych w spisie z natury został zaprezentowany w tabeli.

Wartość spisu z natury pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody na podstawie art. 22p ustawy o pdof, jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów (półfabrykatów), produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych tym spisem. Pomniejszenia dokonuje się o tę część kwoty zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów, która przypada na wymienione składniki majątku, objęte tym spisem. Wynika to z § 29 ust. 4d rozporządzenia.

Do podatnika mogą należeć sfinansowane dotacją np. towary handlowe, których koszt zakupu nie jest kosztem uzyskania przychodu w myśl art. 23 ustawy o pdof, a w rezultacie nie jest wykazany w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Takie towary, niesprzedane w trakcie roku podatkowego, również należy uwzględnić w końcowym spisie z natury. Z tym że wartość końcowego spisu z natury trzeba pomniejszyć o wartość wspomnianych towarów sfinansowanych dotacją. Inaczej bowiem doszłoby do pomniejszenia kosztów podatkowych o kwoty, które nie były kosztami.

Składnik spisu z natury Sposób wyceny
towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia
półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki własnej produkcji  według kosztów wytworzenia
odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania
niesprzedane wartości dewizowe według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP w dniu kończącym rok podatkowy
rzeczy zastawione według ich wartości rynkowej
produkcja niezakończona przy działalności usługowej i budowlanej według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej
produkcja zwierzęca według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt 

Przykład

Załóżmy, że podatnik w 2017 r. w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" wykazał zakup towarów handlowych według cen zakupu na łączną kwotę 212.500 zł. Koszty uboczne zakupu, ujęte w kolumnie 11 "Koszty uboczne zakupu", wyniosły w tym okresie 17.000 zł. Na potrzeby wyceny spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatnik wyliczył, że procentowy udział kosztów ubocznych zakupu w wartości zakupionych towarów wyniósł 8% (tj. 17.000 zł × 100 : 212.500 zł).

Przyjmując, że na koniec roku podatkowego na stanie firmy pozostało 150 szt. towarów, o jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 100 zł, wartość poszczególnych towarów ujętych w spisie z natury po cenie nabycia wyniosła 108 zł, według wyliczenia: 100 zł + (100 zł × 8%).

Zatem wartość towarów objętych spisem z natury według ceny nabycia na koniec 2017 r. wyniosła 16.200 zł (tj. 150 szt. × 108 zł).

Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60