vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa

Terminarz - Luty

 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r.
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za grudzień 2022 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-UZ za 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem spółek prawa handlowego, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w styczniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za styczeń 2023 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2023 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2023 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2023 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za IV kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2023 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2023 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. – płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • wpłata do PPK
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-UZ za 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia (nieprzekazujący dotacji)
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2023 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2022 r. - wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania jednostkowego Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za IV kwartał 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata składek ZUS za styczeń 2023 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za styczeń 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2023 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za styczeń 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2023 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za styczeń 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za styczeń 2023 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową zaliczki na podatek pobranej za styczeń 2023 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w styczniu 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w styczniu 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za styczeń 2023 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za styczeń 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o pdof i art. 24b ustawy o pdop
 • wpłata na PFRON za styczeń 2023 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2023 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-28UE KPO za styczeń 2023 r. - dysponent części 34
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna
 • złożenie kwartalnych sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS; agencje wykonawcze; Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • złożenie rocznego sprawozdania jednostkowego Rb-UZ za 2022 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS; agencje wykonawcze; Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • złożenie kwartalnych sprawozdań łącznych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • złożenie rocznego sprawozdania łącznego Rb-UZ za 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2023 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazujący dotacje
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-35 za IV kwartały 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej, dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2023 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za styczeń 2023 r. - Prezes KRUS
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2022 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2022 r. - zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2023 r.
 • wpłata podatku VAT za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2023 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2023 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za styczeń 2023 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za styczeń 2023 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2023 r.
 • rozliczenie podatku od przychodu za sprzedaży detalicznej PSD-1 za styczeń 2023 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2023 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2023 r. - dysponent części 87
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w listopadzie 2022 r.

  Uwaga!

  Termin do złożenia przez podmioty powiązane:

   - informacji o cenach transferowych (TPR-C), o którym mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) oraz

   - oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),

  przedłużono o 3 miesiące. Przedłużenie to dotyczy sytuacji, gdy termin do ich złożenia upłynął w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wynika tak z art. 31z ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.).

  Zatem w przypadku gdy termin ten upłynął w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r., podmioty powiązane zobowiązane są dopełnić wspomnianych obowiązków do 28 lutego 2023 r.

 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2022 r. (PIT-11)
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2022 r. (PIT-8C)
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2022 r. (IFT-1R)
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r. (PIT-R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2022 r.
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2022 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2022 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2022 r. (PIT-16A)
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za styczeń 2023 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. i za IV kwartał 2022 r.

  Uwaga !

  Tak wynika z art. 30 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 ze zm.)

Terminarz

czerwiec 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
8
9
10
11
13
16
17
18
19
22
24
25
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.