vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa

Terminarz - Listopad

 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w lipcu 2021 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2021 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za III kwartały 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za III kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za III kwartały 2021 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za III kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - dysponenci główni środków budżetu państwa
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za III kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za III kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za III kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za III kwartał 2021 r. - kierownicy jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik 2021 r.
 • wpłata składek ZUS za październik 2021 r. - jednostki budżetowe , samorządowe zakłady budżetowe
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w październiku 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za październik 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do października 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w październiku 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za październik 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • wpłata składek ZUS za październik 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2021 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za październik 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2021 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za III kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • wpłata składek ZUS za październik 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2021 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2021 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za październik 2021 r.
 • wpłata do PPK za październik 2021 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za III kwartały 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata za październik 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za październik 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • wpłata za październik 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za październik 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za październik 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za październik 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w październiku 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w październiku 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za październik 2021 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata na PFRON za październik 2021 r.
 • wpłata na PFRON za październik 2021 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za październik 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za październik 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku VAT za październik 2021 r.
 • wpłata podatku VAT za październik 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za październik 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2021 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie pliku JPK_V7K za październik 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za październik 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2021 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za październik 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik 2021 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za październik 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za październik 2021 r. - Prezes KRUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za październik 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za październik 2021 r. - dysponent części 87
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik 2021 r.
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w sierpniu 2021 r.

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.