vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa

Terminarz - Marzec

 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za styczeń 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za styczeń 2021 r. - dysponent części 87
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2020 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2020 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych)
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za IV kwartały 2020 r. - minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pdof
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 r. (PIT-40A/11A)
 • przekazanie podatnikowi informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
 • przekazanie (podatnikowi) informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 r.
 • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 r.
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2021 r.
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące
 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy termin ten upłynął w listopadzie 2020 r.
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2020 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • wpłata składek ZUS za luty 2021 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2021 r.
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2020 r. - dysponent części 77
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2021 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2021 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za luty 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2021 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2021 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb -28 Programy WPR, Rb-28UE, RB-28UE WPR za luty 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za luty 2021 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • wpłata składek ZUS za luty 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2021 r.
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-UZ, Rb-UN za 2020 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2020 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2021 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2020 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2020 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2020 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2020 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2020 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2020 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2020 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2021 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata składek ZUS za luty 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2021 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2021 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK za luty 2021 r.
 • wpłata do PPK za luty 2021 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2020 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2021 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata za luty 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2021 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2021 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2021 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2021 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2021 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2021 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2021 r. na PFRON
 • wpłata za luty 2021 r. na PFRON
 • wpłata zaliczki na podatek za luty 2021 r. przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu ze zbycia praw spółki nieruchomościowej, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2021 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2021 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za luty 2021 r.
 • wpłata podatku VAT za luty 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2021 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2021 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2021 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2021 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty 2021 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2021 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2021 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2021 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2021 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2021 r. - dysponent części 87
 • Uwaga!

  Do 30 czerwca 2021 r. przedłużono termin do złożenia zeznania CIT podatnikom, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz konsekwentnie do wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

  Również do 30 czerwca 2021 r. przedłużono termin do złożenia informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8. Jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Termin został przedłużony tym spółkom kapitałowym, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r.

  Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 571).

 • przekazanie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, podatnikowi (tu: zagranicznej osobie prawnej) oraz drogą elektroniczną urzędowi skarbowemu informacji IFT-2R za 2020 r.
 • przekazanie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, podatnikowi (tu: zagranicznej osobie prawnej) oraz drogą elektroniczną urzędowi skarbowemu informacji IFT-2R za 2020 r.
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2020 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2020 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2021 r.
 • Uwaga!

  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572) termin dotyczący sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. w jednostkach:

  1) o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2021 r.,

  2) sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną przedłużono o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2021 r.

 • Uwaga!

  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572),  o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2021 r., przedłużono termin dotyczący sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. w:

  • jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną,
  • jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

  Do 30 kwietnia 2021 r. przedłużono także termin sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r. oraz bilansu budżetu państwa za 2020 r.

 • wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2020 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2020 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2020 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • złożenie za 2019 r. oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych/informacji o cenach transferowych - w przypadku gdy termin ten upłynął w grudniu 2020 r.
 • Uwaga!

  Do 30 czerwca 2021 r. przedłużono termin do złożenia zeznania CIT podatnikom, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz konsekwentnie do wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

  Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 571).

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.