vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa

Terminarz - Marzec

 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za IV kwartały 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych); Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za IV kwartały 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2021 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za IV kwartały 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-ST za 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-PDP za 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za IV kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za IV kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za IV kwartały 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27UE za 2021 r. - dysponent części 87
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2022 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • wpłata składek ZUS za luty 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-UZ za 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2022 r.
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w lutym 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZPIT-NZS) za luty 2022 r. oraz wpłacenie podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wypłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • złożenie rocznego sprawozdania Rb-27 za 2021 r. - dysponent części 77
 • złożenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania zbiorczego Rb-UZ za 2021 r. - regionalne izby obrachunkowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za 2021 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2021 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2021 r. - dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2021 r. - właściwe organy państwowych osób prawnych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za 2021 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2021 r. - ministrowie nadzorujący agencje wykonawcze
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2021 r. - organy wykonujące funkcje organów założycielskich
 • złożenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2021 r. - ministrowie nadzorujący państwowe osoby prawne
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • wpłata składek ZUS za luty 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2022 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2022 r. oraz I raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za luty 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • wpłata składek ZUS za luty 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za luty 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za luty 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za luty 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w lutym 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w lutym 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za luty 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata na PFRON za luty 2022 r.
 • wpłata za luty 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób osób prawnych
 • wpłata za luty 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za luty 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata na PFRON za luty 2022 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za luty 2022 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za luty 2022 r. - Prezes KRUS
 • wpłata podatku VAT za luty 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2022 r. (część ewidencyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za luty 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2022 r.
 • wpłata podatku VAT za luty 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za luty 2022 r. (część ewidencyjna)
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za luty 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2022 r.
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za luty 2022 r. - dysponent części 77
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za luty 2022 r. - dysponent części 87
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
 • sporządzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • sporządzenie bilansu budżetu państwa za 2021 r.

  Uwaga!
  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561) termin dotyczący sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych przedłużono o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r. O miesiąc, czyli do 30 kwietnia 2022 r., przesunięto również termin sporządzenia bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i bilansu budżetu państwa.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2021 r.
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2021 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2022 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2021 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

  Uwaga!
  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) wydłużono terminy dotyczące sprawozdawczości za 2021 r. Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. (na dzień 31 grudnia 2021 r.) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości (z wyjątkami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek nadzorowanych przez KNF), przedłużono o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.
 • wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2021 r.
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2021 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2022 r.
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania za 2021 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2021 r.
 • zgłoszenie do ZUS danych za 2021 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
 • przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2022 r.
 • przekazanie Szefowi KAS przez spółkę nieruchomościową informacji o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - jeżeli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 • przekazanie Szefowi KAS przez podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - jeżeli rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga!
  Do 30 września 2022 r. przedłużono termin do przekazywania przez spółki nieruchomościowe, podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych informacji, o których mowa:
     - w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
     - w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.
  Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz. U. poz. 709).
 • przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania za 2021 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • złożenie informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW) oraz zapłata podatku od dochodu z przekształcenia
 • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

  Uwaga!
  Do 30 czerwca 2022 r. przedłużono termin do złożenia:
   - zeznania podatnikom CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. oraz konsekwentnie do wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku,
   - obowiązek złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

  Również do 30 czerwca 2022 r. przedłużono termin do:
   - złożenia informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8; jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych; termin jej złożenia został przedłużony tym spółkom, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r. oraz
   - zapłaty podatku należnego od dochodu z ww. przekształcenia.
  Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 639).

Terminarz

kwiecień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
18
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.