vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców

Terminarz - Lipiec

 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec 2022 r.
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2022 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o pdop (tu: wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7
 • wpłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o pdop powstałego w czerwcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZPIT-NZS za czerwiec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do czerwca 2022 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w czerwcu 2022 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za czerwiec 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2022 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2022 r. - jednostki budżetowe (nie dotyczy jednostkowego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu), jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2022 r. - jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2022 r. - samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2022 r. - jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2022 r. - urzędy skarbowe
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - uczelnie publiczne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe instytucje kultury; jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk; Narodowy Fundusz Zdrowia; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; samorządowe instytucje kultury; wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej; samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - płatnicy składek posiadający osobowość prawną
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2022 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2022 r.
 • wpłata do PPK
 • wpłata do PPK
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za II kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL za II kwartały 2022 r. - kierownicy placówek
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. - dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy uczelni publicznych
 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2022 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz osób prawnych)
 • wpłata za czerwiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata za czerwiec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2022 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata za czerwiec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2022 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wpłata za czerwiec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2022 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2022 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2022 r.
 • wpłata przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za czerwiec 2022 r.
 • wpłata należnego zryczałtowanego podatku przez: podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w czerwcu 2022 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5; spółkę, która w czerwcu 2022 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • wpłata za czerwiec 2022 r. zaliczki na podatek przez spółkę nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub ust. 4g ustawy o pdof i w art. 26aa ust. 1 lub ust. 2 ustawy o pdop oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISNCIT-ISN
 • wpłata za czerwiec 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i art. 30g ustawy o pdof
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2022 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2022 r.
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2022 r. - dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części  77)
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • złożenie jednostkowego miesięcznego sprawozdania Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-N jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za II kwartał 2022 r. - jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie miesięcznych sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za II kwartał 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34S za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-28NWS za II kwartały 2022 r. - zarządy jednostek samorządu terytorialnego
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2022 r. oraz za II kwartał 2022 r.
 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2022 r. oraz za II kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie JPK_V7M za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • przesłanie pliku JPK_V7K za czerwiec 2022 r. (część ewidencyjna) oraz za kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. (część deklaracyjna)
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2022 r.
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2022 r.
 • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2022 r.
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za czerwiec 2022 r.
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za czerwiec 2022 r.
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za II kwartały 2022 r. - kierownicy agencji wykonawczych
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za II kwartały 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON, kierownicy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej
 • złożenie kwartalnych sprawozdań Rb-33 za II kwartały 2022 r. - dysponent Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezes Zarządu PFRON
 • złożenie kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za czerwiec 2022 r. - Prezes ZUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-FER za czerwiec 2022 r. - Prezes KRUS
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27 za czerwiec 2022 r. - dysponent części  77
 • złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za II kwartały 2022 r. - dysponenci części budżetowych
 • złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27UE za czerwiec 2022 r. - dysponent części  87
 • złożenie kwartalnych jednostkowych sprawozdań Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS, agencje wykonawcze
 • złożenie kwartalnego zbiorczego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - nadzorujący minister, centralny organ administracji rządowej, organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, wojewoda, nadzorująca uczelnia medyczna, zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego
 • złożenie kwartalnego łącznego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartał 2022 r. - Polska Akademia Nauk
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za czerwiec 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-DO za II kwartał 2022 r.
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-DO za II kwartał 2022 r.

Terminarz

kwiecień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
18
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.